Kokybės vadybos iniciatyvų taikymo Lietuvos viešajame sektoriuje priežastys ir paskatos : administracinių laukų veikėjai ir jų interesai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybės vadybos iniciatyvų taikymo Lietuvos viešajame sektoriuje priežastys ir paskatos: administracinių laukų veikėjai ir jų interesai
Alternative Title:
Reasons and motivation for implementation of initiatives for quality mangement in Lithuanian public sector: actors of administrative fields and their interests
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTViešojo sektoriaus pokyčius lemia ne tik finansinės-ekonominės krizės, kai kurie globalūs ir lokalūs ekonominiai veiksniai, bet administracinio-politinio elito permainų vizijos, kurios eventualiai dažnai virsta reformų ar novacijų paketais. Straipsnyje nagrinėjamos kokybės vadybos iniciatyvos, kurios kaip inovacijų taikymo dimensijos apima sisteminius arba pavienius pokyčius. Pagrindinis dėmesys ISO 9000 serijos standartų bei bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymo Lietuvos viešajame sektoriuje kontekstų analizei. Straipsnio tikslas - išnagrinėti kokybės vadybos iniciatyvų taikymo Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje problematiką. Tyrimui panaudotas struktūruotas interviu su Lietuvos centrinės valdžios institucijų bei savivaldybių politikais, valstybės tarnautojais, ekspertais. Straipsnyje siekta: ištirti kokybės iniciatyvų taikymo šalies viešajame sektoriuje priežastis ir paskatas, nulemtas vidinių ir išorinių sektoriaus veikėjų, jų interesų aspektu; išanalizuoti tinkamo kokybės instrumento pasirinkimo paskatas; nustatyti ir išnagrinėti kokybės iniciatyvų praktinio įgyvendinimo problemas. Tyrimas parodė, kad skleidžiant BVM egzistuoja natūralūs monopoliai kokybės lauke. Apskritai BVM tampa pokyčių viešajame sektoriuje imitavimo priemone. Kita vertus, pats instrumentas, kokybinio tyrimo duomenimis, dalies ekspertų vertinamas rezervuotai arba kritiškai. Diegdamos kokybės sistemas šalies institucijos susiduria su problemomis, susijusiomis su nepakankamu kokybės sistemų diegimo poreikių suvokimu, žmogiškųjų išteklių trūkumu dalyvaujant koordinacinėje veikloje, nepakankama komunikacijos tarp darbuotojų sklaida.

ENThe changes in the public sector are determined not only by financial-economical crises, but also by certain global and local economic factors, as well as changes visions of the administrative-political elite, which quite frequently eventually become packets of reforms or innovations. The article examines quality management initiatives, which, as dimensions of application of innovations, cover individual or systematic changes. The main attention is dedicated to the analysis of contexts of application of standards of the ISO 9000 series and the General Evaluation Model (GEM) in Lithuanian public sector. The article aims at examination of the problems of application of quality management initiatives in Lithuanian public administration sector. A structured interview with politics of Lithuanian central authorities and municipalities, civil servants and experts was used for the study. The article aims at the following: studying the reasons and incentives for application of quality initiatives in the country’s public sector, determined by internal and external players of the sector; analysis of the incentives for selection of an appropriate quality instrument; identification and examination of the problems, pertaining to practical implementation of quality initiatives. The study has shown that when disseminating the GEM, there exist natural monopolies in the quality field. The GEM altogether becomes a tool for imitation of changes in the public sector. On the other hand, according to the quality study, a part of experts value the instrument itself rather critically. When implementing quality systems the country’s institutions face the problems, related to insufficient understanding of the need for the systems, lack of human resources for participation in the coordination activities and insufficient communication among the employees.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14494
Updated:
2021-01-10 17:20:23
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: