Market orientation and development of innovative solutions in the mobile telecommunications third generation networks

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Market orientation and development of innovative solutions in the mobile telecommunications third generation networks
Alternative Title:
Rinkos orientacija mokymasis ir inovacijų diegimas mobiliųjų telekomunikacijų trečiosios kartos tinkluose
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 1 (56), p. 84-89
Summary / Abstract:

LTSėkmingą įmonės veiklą nulemia gebėjimas efektyviai patenkinti vartotojų poreikius. Pagrindinė tyrimo problema - kaip dinamiškoje rinkoje numatyti vartotojų poreikius, kad reikiamu momentu įmonė būtų pasiruošusi juos patenkinti. Rinkos orientacija šiame straipsnyje analizuojama tiriant tam tikrus organizacijos kultūros bei elgsenos elementus. Jei rinkos orientacija sudaro organizacijos kultūros pagrindą, ji veikia organizacijos atmintį. Organizacijos atmintyje kaupiama informacija daro įtaką vadovavimo mechanizmui. Rinkos orientacijos kuriama aukščiausia vertė vartotojams atsiskleidžia per įmonės diegiamas naujoves. Inovacijos kuriamos naudojant tam tikrus išteklius, todėl rinkos orientacijos sampratos analizė atliekama pasitelkus išteklių perspektyvą. Straipsnyje aprašomas empirinis tyrimas, atliktas Lietuvos mobiliojo ryšio rinkoje. Jis parodė, kad operatoriai veikia prisotintos rinkos sąlygomis, todėl pajamas didinti galima skatinant esamų mobiliojo ryšio abonentų vartojimą - pasiūlyti vartojimą skatinančias aplikacijas ir duomenų perdavimo paslaugas. Trečiosios kartos mobiliojo ryšio technologijų dėka sparčiai daugėja šios mobiliojo ryšio duomenų perdavimo paslaugos vartotojų. Autoriai daro išvadą, kad elgsenos aspektu įmonės orientacijos į rinką procesai nagrinėjami kaip rinkos informacijos, susijusios su esamais ir būsimais vartotojų poreikiais, rinkimas, jos platinimas įmonės padaliniuose bei visos organizacijos koordinuotas reagavimas į gautą informaciją. Šie elgsenos elementai yra artimai susiję su organizacijų mokymosi pakopomis. Siūlomi rinkos orientacijos vystymo veiksmai, pritaikius generatyvinio mokymosi principus, skatina inovacijų diegimą.

ENSuccessful activities of a company are determined by its ability to efficiently satisfy the consumers’ needs. The main problem, discussed in the study is the ways for foreseeing consumers’ needs on a dynamic market in order for the company to be ready to satisfy such needs when necessary. Market orientation is analyzed by examining certain elements of culture and behaviour of an organization. If market orientation forms the basis of the organization’s culture, it influences its memory. The information, stored in the organization’s memory influences the management mechanism. The highest value to the consumers, created by market orientation, reveals itself through the innovations, implemented by the company. The innovations are created by using certain resources therefore the analysis of the market orientation concept is done by employing the resources’ perspective. The article describes the empirical study, performed on the Lithuanian mobile communication market. The study showed that operators function in the saturated market conditions therefore revenues can be increased by encouraging consumption by the existing subscribers, i. e. by offering consumption encouraging applications and data communication services. Thanks to the next generation mobile communication technologies the number of users of mobile communication data communication services is rapidly increasing. The authors come to the conclusion that in terms of behaviour a company’s market orientation processes are studied as collection of the information, pertaining to the existing and future consumer needs, dissemination of the information within the company and coordinated response to the received information by the entire organization. The said behaviour elements are closely related with organizations’ learning levels. The suggested market orientation development actions by applying the generative learning principles encourage implementation of innovations.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14415
Updated:
2018-12-17 12:12:19
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: