Marketingo orientacijos lyginamoji analizė mobiliųjų telekomunikacijų rinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marketingo orientacijos lyginamoji analizė mobiliųjų telekomunikacijų rinkoje: disertacija
Alternative Title:
Comparative Analysis of Marketing Orientations in the Mobile Telecommunications Market
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
234 lap
Notes:
Disertacija rengta 1995-2004 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Comparative analysis of marketing orientation in mobile telecommunication market Vilnius, 2004 31 p. : schem
Summary / Abstract:

LTEfektyvus vartotojų poreikių tenkinimas nulemia sėkmingą įmonių veiklą ir ekonomikos augimą. Vartotojų poreikius nagrinėjanti marketingo koncepcija paskutiniaisiais dešimtmečiais buvo kritikuojama dėl praktinių šios koncepcijos diegimo metodikų stokos. Pagrindinė problema kyla dėl to, kad trūksta praktinių žinių, kaip diegti marketingo koncepciją įmonėje. Marketingo koncepcijos įgyvendinimą įmonėje nusako marketingo orientacijos teorija, todėl analizei pasirinktas mokslinio darbo objektas – įmonės marketingo orientacija, užtikrinanti ilgalaikių tikslų realizavimą, tenkinant kintančius rinkos poreikius. Tyrimo tikslas - parengti įmonės marketingo orientacijos vystymo modelį ir patikrinti jo veiksmingumą mobiliųjų telekomunikacijų įmonių veikloje. Tyrimo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė Patobulintas marketingo orientacijos vystymo modelis ir vertinimo įrankis, apjungiantis inovacijų diegimo ir įmonių nuolatinio mokymosi orientacijos vertinimo kriterijus. Atliktas pirmasis mobiliųjų telekomunikacijų įmonių marketingo orientacijos tyrimas Europos Sąjungoje. Empiriniais tyrimais pagrįsta tiesioginė priklausomybė tarp ES mobiliųjų operatorių marketingo orientacijos lygio ir įmonių veiklos rezultatų. Empiriškai patvirtintas tamprus ryšys tarp marketingo orientacijos lygio ir nuolatinio įmonių mokymosi. Pasiūlytas marketingo orientacijos taikymo telekomunikacijų rinkoje modelis, gali būti panaudojamas sprendžiant marketingo orientacijos vystymo klausimus kitose įmonėse. [Iš leidinio]

ENEffective satisfaction of consumer needs results in the successful operations of companies and the growth of the economy. The marketing conception that analyses consumer needs has been criticised during the last decades for lack of the practical methods of its application. The main problem arises due to the lack of practical knowledge about the application of the marketing conception in a company. Since the application of the marketing conception in a company is described by the marketing orientation theory, this research analyses the marketing orientation of a company that ensures the realisation of long-term goals by satisfying the changing needs of the market. The research aims to develop a model of the marketing orientation of a company and test its effectiveness in the operations of mobile telecommunications companies. The research improves the marketing orientation development model and the instrument of evaluation, which combines the evaluation criteria of company innovativeness and constant learning. It represents the first study of the marketing orientation of mobile telecommunications companies in the European Union. Empirical research confirms a direct causal relation between the level of the marketing orientation of mobile operators in the EU and the results of company activities, as well as a tight relation between the level of marketing orientation and constant learning. The proposed model of the application of marketing orientation in the telecommunications market may be utilised in solving marketing orientation development issues in other companies.

Related Publications:
Market orientation and development of innovative solutions in the mobile telecommunications third generation networks / Jolita Kurtinaitienė, Algis Gaižutis. Inžinerinė ekonomika. 2008, Nr. 1 (56), p. 84-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10662
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 18
Export: