Factors influencing ethics of marketing decisions in Lithuanian Media

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors influencing ethics of marketing decisions in Lithuanian Media
Alternative Title:
Veiksniai, darantys įtaką marketingo sprendimų etiškumui Lietuvos žiniasklaidoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 1 (56), p. 29-36
Summary / Abstract:

LTMarketingas - galingas instrumentas, padedantis pasiekti tikslų. Patirtis rodo, kad šių tikslų siekimas, o ir patys tikslai, ne visuomet yra etiški. Įvairiose situacijose priimami marketingo sprendimai etiniu požiūriu skiriasi, tačiau išanalizavus šias situacijas galima išskirti tam tikrus pasikartojančius dėsningumus, kuriuos kai kurie autoriai apibendrina ir pateikia kaip sprendimų priėmimo procesą lemiančius veiksnius. Juos etiniu požiūriu analizavę autoriai pateikia skirtingus traktavimus, schemas, modelius, tačiau iš esmės menkai analizuoja veiksnių veikimo sąlygas, negretina modelių ir veiksnių veikimo sąlygų Publikacijos tikslas - nustatyti veiksnius, kurie daro įtaką marketingo sprendimų etiškumui Lietuvos žiniasklaidoje. Remiantis apibendrintais autorių tyrinėjimais ir publikacijos autorės pastebėjimais suformuojamas etinio sprendimo priėmimo marketinge modelis. Veiksniai modelyje skirstomi į teigiamą ir neigiamą įtaką sprendimo etiškumui darančius veiksnius. Įvertinta kiekvieno veiksnio įtaka sprendimų priėmimo marketinge procese. Analizei naudotas dviejų etapų tyrimas. Kiekybinis tyrimas paremtas apklausa, atlikta elektroniniu paštu. Kokybiniam tyrimui pasirinktas situacijų analizės metodas. Nustatyta, jog 6 veiksniai lemia moralinių-etinių nuostatų pasireiškimą Lietuvos žiniasklaidos įmonėse: 1)asmens išsiauklėjimas, išsilavinimas, pasaulėžiūra; 2) motyvacija individualiame lygmenyje, 3) motyvacija organizaciniame lygmenyje, 4) viešumo baimė, 5) santykiai tarp individų, 6) taisykles, tvarka, galima/negalima kriterijai.

ENMarketing is a powerful instrument helping to reach goals. Experience suggests that aiming to reach goals is not always ethical, as well as goals themselves. Marketing decision making in various situations differs from the ethical point of view. Analysis of such situations allows outlining repeated regularities which are generalized and presented as factors influencing decision making process by a number of authors. Yet, the authors, who has analysed them from ethical point of view, deliver various approaches, schemes, and models paying poor attention to factor conditions, but do not compare models and factor conditions. The objective of the publication is to determine factors which influence the ethics of marketing decision making in Lithuanian mass media. Based on considerations of this publication's the author and generalized research of other scientists, it was created a model of ethical decision making in marketing. According to this model, factors influencing ethical decision are grouped into positive and negative ones. Analysis was performed as a two-stage research. Survey-based quantitative research was conducted through e-mail, using situation analysis method. The author defined that keeping moral and ethical principles in Lithuanian mass media companies depends on 6 factors: 1) personal education and outlook, 2) motivation at individual level, 3) motivation at organisational level, 4) fair of publicity, 5) relationship between individuals, and 6) regulations, procedures, and allowed/not allowed criteria.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14412
Updated:
2018-12-17 12:12:18
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: