Apie Lietuvos etnologijos istoriją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie Lietuvos etnologijos istoriją
Alternative Title:
Rethinking history of Lithuanian ethnology
In the Journal:
Lituanistica. 2008, Nr. 3, p. 59-66
Keywords:
LT
Lietuvos etnologija; metodologija; diskursas; įtakos.
EN
Liethuanian etnology; methology; discours; influences.
Summary / Abstract:

LTAktuali diskusija apie etnologijos metodologiją vyksta tarp Baltijos šalių etnologų ir antropologų. Istoriškai Lietuvos etnologijos ir antropologijos diskursai patyrė Vokietijos ir Rusijos etnologijos tradicijų įtaką. Pirmiausia Lietuvos etnologijai turėjo įtakos Vokietijoje gerai žinomas kultūrinis istorinis metodas ir Volkskunde studijos. Vėliau etnologinius tyrimus formavo sovietinė ideologija. Etnografija buvo apibrėžta kaip istorijos mokslo šaka, tyrinėjanti tautų materialinę ir dvasinę kultūrą. Istorinio materializmo ideologija ribojo jos problematiką. Lietuvos etnologijos moksle istoriškai kito lauko tyrimų metodologija ir praktika. Pagrindiniai metodologiniai požiūriai, kaip tyrinėti etniškumą, vietines ypatybes, nacionalinį savitumą, namų ūkį, simbolius, liaudies meną ir nacionalinės kultūros vertybes, skyrėsi. Tuo tarpu tarp visų etnologinių ir šiuolaikinių antropologinių požiūrių diskursų rasime nemažai bendrumų, kai tyrinėjama kasdienybės istorija, regioninė kultūra ar kita. Straipsnyje nagrinėsime, kokia istoriškai yra vokiškosios etnologijos ir rusiškosios etnografijos įtaka Lietuvos etnologijos diskursams. [Iš leidinio]

ENPresently Baltic ethnologists and anthropologists are in the process of discussing the ethnology methodologies. Historically Lithuanian ethnology and anthropology discourses incurred an influence of German and Russian ethnology traditions. First of all Lithuanian ethnology was influenced by the cultural historical method, well known in Germany as well as the Volkskunde studies. Later on the ethnology studies were shaped by the Soviet ideology. Ethnography was defined as the branch of history, studying the material and spiritual culture of nations. The ideology of historical materialism limited the scope of ethnography. The methodology and practice of field studies historically changed in Lithuanian ethnology. The main methodological views of studying ethnicity, local and national peculiarities, households, symbols, folk art and the value of the national culture were different while among all the ethnological and modern anthropological views’ discourses one can find a significant amount of similarities, when the everyday history, regional culture, etc. is studied. The article examines the historical influence of the German ethnology and Russian ethnography on the Lithuanian ethnology discourses.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14150
Updated:
2018-12-17 12:11:44
Metrics:
Views: 88    Downloads: 6
Export: