Problems of personnel development system in healthcare organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of personnel development system in healthcare organization
Authors:
In the Journal:
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorius analizuoja teorinius ir praktinius personalo vystymo sistemos aspektus. Nuolat besikeičiant sąlygoms, personalas įgauna vis didesnę reikšmę ir kompanijų vystymasis žymiai priklauso nuo jų personalo vystymosi ir gebėjimo asimiliuoti naujas žinias ir kompetencijas. Straipsnio tikslas yra įvertinti personalo vystymo sistemą sveikatos priežiūros organizacijoje ir nustatyti personalo vystymo sistemos problemas. Buvo nustatyta, kad personalo vystymo sistemą sudaro darbuotojų veiklos vertinimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbuotojų perkvalifikavimo planavimas ir organizavimas, taip pat rezervo ir karjeros planavimas ir organizavimas. Būtina pabrėžti, kad sveikatos priežiūros organizacijos ir jų personalo vystymas yra unikalus dėl greitai tobulėjančių technologijų ir žmonių sveikatos jautrumo tinkamam sveikatos priežiūros administravimui. Autorius siūlo pataisytą personalo vystymo poreikių įvertinimo modelį, kuriame esama ir ideali sistemos lyginamos pagal kriterijus: darbuotojų veiklos vertinimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbuotojų perkvalifikavimo planavimas ir organizavimas, taip pat rezervo ir karjeros planavimas ir organizavimas. Remiantis nustatytais neatitikimais, pateikiami siūlymai personalo vystymo sistemos gerinimui. Tyrimas buvo atliktas Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje, buvo apklausti gydytojai ir seselės. Buvo nustatyta, kad formalios personalo vertinimo sistemos nėra. Neformalus vertinimas yra gana epizodinis, todėl buvo rekomenduota įgyvendinti tokią sistemą, siekiant periodiškai tikrinti darbuotojų veiklą ir nustatyti gerinimo tikslus ir planuoti karjerą.

ENThe author of the article analyzes the theoretical and practical aspects of the personnel management system. With continuous changes of conditions, the personnel acquires more and more significance and development of companies significantly depends on the development of their personnel and their ability to assimilate new knowledge and competences. The article aims at evaluation of the personnel development system at health care organizations and identification of the problems of the system. It was established that the personnel development system includes evaluation of employees’ activities, development of their qualifications, planning and arrangement of employees re-qualifying and planning and arrangement of the reserve and career. It is necessary to emphasize that health care organizations and development of their personnel are unique due to the rapidly advancing technologies and the sensitivity of people’s health for an appropriate administration of health care. The author suggests to revise the model for evaluation of the personnel development needs, in which the existing and ideal systems are compared according to the following criteria: evaluation of employees activities, development of their qualifications, planning and arrangement of employees re-qualifying and planning and arrangement of the reserve and career. Referring to the identified inadequacies, suggestions are provided regarding improvement of the personnel development system. The study was performed at a Klaipėda hospital, doctors and nurses were surveyed. It was established that there is no formal system for evaluation of personnel. The informal evaluation is quite episodic therefore recommendations were given to implement a system in order to periodically test the employees’ activities and establish the objectives for improvement and plan their career.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13773
Updated:
2018-12-17 11:59:47
Metrics:
Views: 15
Export: