Jaunuolių rengimo šeimos kūrimui ir gyvenimui šeimoje tendencijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunuolių rengimo šeimos kūrimui ir gyvenimui šeimoje tendencijos Lietuvoje
Alternative Title:
Tendencies of youth preparation for the family creation and family life in Lithuania
In the Journal:
Soter. 2007, 22 (50), p. 113-130
Keywords:
LT
rengimas gyvenimui šeimoje; jaunimas; pasirengimo šeimai poreikiai; egzistencinė fenomenologinė perspektyva; šeimos transformacija.
EN
preparation for family life; youth; needs of preparation for family; existential-phenomenological perspective; family transformation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama rengimo šeimos kūrimui ir gyvenimui šeimoje poreikių ir galimybių problematika, vertinant šiuolaikinės šeimos transformacijos tendencijas. Keliami probleminiai kausimai: kokios sąlygos reikalingos Lietuvoje jauniems žmonėms, kad jie galėtų pasirengti gyvenimui šeimoje? Kaip turėtų būti tenkinami jaunuolių, besirengiančių kurti šeimą poreikiai? Siekiant tyrimo tikslo - įvertinti jaunuolių rengimo šeimos kūrimui ir gyvenimui šeimoje aktualijas Lietuvoje - įgyvendinimo, atliekama šeimos transformacijos tendencijų analizė, apibrėžiamos jaunuolių rengimo šeimos kūrimui prielaidos, nustatomi pasirengimo kurti šeimą poreikiai ir problemos. Keliama tyrimo hipotezė, jog Lietuvoje jaunų žmonių rengimas kurti šeimą netenkina realių jų poreikių. Tyrimo metodologiją sudaro egzistencinė fenomenologinė perspektyva, kurios pagrindas - išskirti ir apibrėžti objektyvių (ontologinių) ir subjektyvių (psichologinių) santuokos ir šeimos gyvenimo tikslų sintezę. Remiantis šiuo požiūriu, atliekama esminių jaunuolių rengimo šeimos kūrimui ir gyvenimui šeimoje poreikių analizė. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, jog Lietuvoje jauniems žmonėms nepakanka informacijos ir žinių apie šiuo metu veikiančią rengimo šeimos kūrimui sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad jaunuoliai pageidauja dalyvauti rengiamuose mokymuose ar kursuose, skirtuose šeimos gyvenimo problemoms, ir tai, kad jie teigia, jog kuriant šeimą yra reikalingas specialus išankstinis pasirengimas, pasitvirtina kelta tyrimo hipotezė, jog Lietuvoje jaunų žmonių rengimas kurti šeimą netenkina realių jų poreikių. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the issues of the needs and possibilities of preparation for creation of and life in a family, evaluating the trends of transformation in the modern family. The following problematic questions are raised: which are the conditions, needed by Lithuanian young people in order for them to get prepared for the life in a family? How the needs of young people, preparing for creation of a family, should be satisfied? For the purpose of reaching the aim of the study, i. e. to evaluate the relevant issues, pertaining to preparation of young people for creation of and living in a family in Lithuania, an analysis of family transformation trends is performed, the prerequisites or preparation of young people for creation of a family are defined, the needs and problems, pertaining to preparation for creation of a family are identified. The hypothesis is raised that the preparation of young people to create a family in Lithuania fails to satisfy the real needs of the young people. The methodology for the study is based by the existential phenomenological perspective, which, in turn is based by the definition of the synthesis of the objective (ontological) and subjective (psychological) aims of marriage and life in a family. Referring to the said view, an analysis of the essential needs of preparation of young people for creation of and life in a family is performed. Upon performing the study, it appeared that young people in Lithuania lack information on the system of preparation for creation of a family, functioning at present. Taking into consideration that young people wish to participate in the training courses, dedicated to family life issues and that they state that, when creating a family, a special advance preparation is necessary, the hypothesis that preparation of young people for creation of a family in Lithuania fails to satisfy their needs is confirmed.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13316
Updated:
2018-12-17 11:59:14
Metrics:
Views: 8    Downloads: 7
Export: