Dėl lietuvių pavardžių tyrimų struktūros ir kilmės požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl lietuvių pavardžių tyrimų struktūros ir kilmės požiūriu
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2003, 1, p. 30-36
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas -- trumpai aptarti lietuvių pavardžių tyrimo struktūros (darybos) ir kilmės požiūriu padėtį ir pasiūlyti šiuo metu aktualaus jų tyrimo minėtais požiūriais galimybes. Svarbiausi uždaviniai: priminti pavardžių vertinimo struktūros (darybos) požiūriu ypatumus; aptarti pavardžių skirstymo tiriant jas minėtu požiūriu pasirinkimo galimybes; atkeipti dėmesį į terminų (sąvokų) vartoseną; supažindinti su siūlomo pavardžių tyrimo abiem kalbamaisiais požiūriais patirtimi. Metodas -- aprašomasis. Straipsnio autorės nuomone, paisant teoriniuose onomastikos darbuose suformuluotų nuostatų, oficialioms vyrų pavardėms taikytina tik struktūrinė analizė. Moterų pavardėms ir gyvojoje kalboje sudaromoms neoficialioms vyrų bei moterų pavardžių lytims -- ir struktūrinė, ir darybinė analizė. Pavardžių vertinimą kilmės požiūriu galima sieti su konkrečių pavardžių etimologijomis arba su šių asmenvardžių bendrųjų kilmės polinkių tyrimu. Tiriant pavardės struktūros (darybos) ir kilmės požiūriu, jų skirstymą (klasifikavimą) neretai lemia tyrimo tikslai ir uždaviniai. Labai svarbu, kad būtų tiksliai ir nuosekliai vartojami terminai bei sąvokos. Straipsnio autorės manymu, ypač aktualūs yra arealiniai pavardžių struktūros (darybos) ir kilmės tyrimai. Jie padeda išryškinti skirtingose Lietuvos vietose funkcionuojančių pavardžių ypatumus ir taip atsako į daugelį su šių asmenvardžių lyčių raida, slavinimu, kilmės šaltiniais ir pan. susijusių klausimų. Minėtieji tyrimai sėkmingai atliekami studentų bakalauro ir magistro darbuose ir jie, straipsnio autorės nuomone, galėtų būti tęsiami.Reikšminiai žodžiai: Antroponimija; Antroponimas; Pavardė; Pavardžių daryba; Pavardžių struktūra; Etimologija; Proper name; Family name; Composition of family name; Structure of family name; Etymology.

ENThe article aims at discussion of the position of the structure/formation of studying of Lithuanian surnames in terms of origin and suggesting the possibilities for their studies in the aforementioned terms. The most important tasks: to remind the surname evaluation peculiarities in terms of structure/formation; discuss the surname classification possibilities; draw the attention to the use of terms/concepts; get the reader familiarized with the experience of suggested studying of surnames in both linguistic terms. The descriptive method is employed. In the opinion of the author of the article, only the structural analysis should be applied to official men’s surnames according to the provisions, formulated in theoretical onomastic studies and both structural and formation analysis should be applied for women’s surnames and unofficial genders of men’s and women’s surnames, formed in the live language. Evaluation of surnames in terms of origin can be related with specific surnames’ etymology or with examination of the common trends of origin of such personal names. When studying surnames in terms of structure/formation and origin, their classification is quite frequently determined by the aims and tasks of the study. It is very important that the terms and concepts are used accurately and consistently. In the opinion of the author of the article, areal studies of the structure/formation and origin of surnames are especially relevant, since they help to highlight the peculiarities of surnames, functioning in different locations of Lithuania and thus, provide the answer to most questions, pertaining to development of gender, sources of origin of such personal names, etc.. The aforementioned studies are successfully performed in students’ bachelor and master of sciences theses and, in the opinion of the author of the article, they should be continued.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12832
Updated:
2018-12-17 11:11:02
Metrics:
Views: 84    Downloads: 18
Export: