Kontušinės juostos iš Kurtuvėnų bažnyčios kriptų : restauravimas, tyrimai, identifikacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontušinės juostos iš Kurtuvėnų bažnyčios kriptų: restauravimas, tyrimai, identifikacija
Alternative Title:
  • Kontush Sashes from the Crypts of the Kurtuvėnai Church: Restoration, Investigation, Identification
  • Kontush sashes from the Cripts of a Church of Kurtuvėnai: restoration, tests, identification
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2005, t. 6, p. 93-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kontušo juostos; Bažnyčios kriptos; Restauravimas; Kurtuvėnų bažnyčia; Kontush Sashes.
Keywords:
LT
Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Religinis menas / Religious art; Kontušo juostos.
EN
Kontush Sashes.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aprašomi nauji unikalūs dailiosios tekstilės vertybės radiniai, sukurti XVIII a. II p. Lietuvoje – dvi kontušo juostos, aptiktos vienu metu Kurtuvėnų bažnyčios kriptose nr. 4 ir 6. Yra pagrindo manyti, kad jų užsakovai bei savininkai galėjo priklausyti vienai bajorų giminei. Kaip parodė po restauracijos išryškėjusios signatūros, dekoro motyvai bei jų kompozicija, juostas audė skirtingi meistrai, bet jie pasirėmė tomis juostų kūrimo tradicijomis, kurias buvo suformavusi Slucko manufaktūra. Ji veikė LDK didikų Radvilų valdose ir buvo pagrindinė tokio stiliaus audinių kūrėja. Jos vaidmuo mūsų krašto taikomosios dailės istorijoje dar nėra pakankamai išanalizuotas ir aptartas. Kurtuvėnų bažnyčios rūsio kriptose surastos kontušinės juostos yra vertingas ne vien Šiaulių „Aušros“ muziejaus, bet ir visoje Respublikoje turimo šios rūšies tekstilės dirbinių fondo papildymas. Abi kontušo juostos savaip reprezentuoja jas išaudusių didžiųjų meninės tekstilės gamybos centrų – Slucko ir Lijono – kūrybą. Restauruojant juostas buvo laikytasi įprastos restauravimo procesų sekos, tačiau iškilę juostos iš kriptos nr. 4 sujungimo klausimai privertė nusižengti restauravimo etikos principui, kai siekiama kuo mažiau pakeisti originalią radinio išvaizdą. Šį kartą sprendimą nulėmė juostos, kaip muziejinio eksponato, paskirtis.

ENThe publication describes new unique findings of fine textile created in the second half of the 18th century in Lithuania – two kontush sashes discovered at the same time in the crypts of the Kurtuvėnai Church No 4 and 6. There are good grounds to suppose that their customers and owners could belong to the same family of nobles. As is shown by the signatures, décor motifs and their composition, which became clear after restoration, the sashes were woven by different masters but they followed the same traditions of making sashes, which Slutsk manufacture had formed. It operated in the estate of the GDL noblemen Radzwiłł and was the main creator of fabric of such style. Its role in the history of applied art of our country has not been thoroughly analysed and discussed. The sashes found in the crypts of the basement of the Kurtuvėnai Church are valuable exhibits that enrich not only the stocks of Šiauliai Aušros Museum but also the stocks of textile items of this type available in the Republic. Both kontush sashes represent the creative work of the largest centres of textile items, which wove them – Slutsk and Lion – in their own way. When restoring the sashes the sequence of usual restoration process was followed, however, the questions of joining the sash from crypt No 4 made the principle of restoration ethics to be betrayed when it is sought to change the appearance of the original finding as little as possible. This time the decision was determined by the purpose of the sashes as the exhibit of a museum.

ISSN:
1648-6706
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1273
Updated:
2018-12-17 11:33:57
Metrics:
Views: 55    Downloads: 2
Export: