Demokratijos refleksija Lietuvos politinėje mintyje (1918-1940)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratijos refleksija Lietuvos politinėje mintyje (1918-1940)
Alternative Title:
Reflection of democracy in the political thought of Lithuania (1918-1940)
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2002.
Pages:
137 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Laisvė, lygybė ir demokratija — Demokratinės minties prieštaringumai — "Teisingumo lygybė" ir "tikroji laisvė" — P. Leono laisvės sąvokos išskleidimas — Liberalizmas ir demokratija — Liberalizmas ir tautininkai — Krikščioniškoji liberalizmo kritika — Liberalizmo sampratos transformacijos: nuo atmetimo iki reabilitavimo — M. Römeris: liberalusis individualizmas prieš moderniąją demokratiją — Tauta, valstybė ir demokratija — Tautinė valstybė versus demokratija — Demokratinės minties atradimai ir praradimai — M. Römerio "nacional-demokratijos" koncepcija — "Vertikalioji" demokratija — Demokratijos ir elito sąveikos refleksija: neišnaudotos galimybės — Efektyvaus valdymo formulės paieškos — Demokratijos modeliai — Liaudininkų demokratijos suvokimas — Socialdemokratinė vizija — Krikščioniškoji demokratija — Modernesnio demokratijos modelio įžvalgos — Pabaiga — Summary — Literatūra — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
EN
20th century; Democracy; Democracy, liberalism, social democracy, Christian democracy, freedom, models of democracy; Political thought.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad šiuolaikinį valstybingumo būvį lemianti demokratija priartina Lietuvą prie moderniųjų Vakarų valstybių. Įdomu tai, kad nors mūsų dienomis demokratijos refleksijai susidarė palankus tarptautinis ir intelektualinis kontekstas, pirmieji demokratijos apmąstymo žingsniai tarpukario ir šiandieninėje Lietuvoje yra labai panašūs. Pabrėžiama, kad monografijoje yra nagrinėjama demokratijos refleksija Lietuvos Respublikoje 1918–1940 metais. Šiame laikotarpyje buvo apmąstomi sudėtingi valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo procesai, atskirų politinių srovių ideologinė konfrontacija ir kt. Visa tai lėmė didelį dėmesį demokratijai. Negalima nepaminėti, kad parlamentinės demokratijos laikotarpiu Lietuvoje demokratijos refleksiją ribojo mažas visų politinių srovių pasirengimas išspręsti gana sudėtingas teorines ir metodologines problemas. Tokia atmosfera buvo būdinga ir XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos Lietuvai. Svarbu paminėti, kad pagrindinis dėmesys monografijoje sutelktas į politinį sąmoningumą, kaip dvasinės kultūros fenomeną. Monografijos atskirose dalyse analizuojama: pirmoje – atskleidžiamas laisvės ir lygybės principų išplitimas tarpukario Lietuvoje, antroje – aptariama liberalizavimo ir demokratijos sąveikos refleksija, trečioje ir ketvirtoje – analizuojamos problemos, atsiradusios realizuojant tautiškumo ir valstybingumo idealus demokratijos sąlygomis, sureikšmintas vadovybės formavimas ir efektyvumas. Penktojoje dalyje stengiamasi susisteminti demokratijos sampratas, kurios buvo paplitusios tarpukariu.Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Demokratija, liberalizmas, socialdemokratija, krikščioniškoji demokratija, laisvė, demokratijos modeliai; 20 amžius; Politinė mintis; Democracy; Democracy, liberalism, social democracy, Christian democracy, freedom, models of democracy; 20th century; Political thought.

ENIt is claimed in the article that democracy, which preconditions the existence of modern statehood, brings Lithuania closer to modern Western countries. It is interesting that the first steps in the reflections upon democracy in inter-war and today’s Lithuania are very similar, although a favourable international and intellectual context formed for the reflection upon democracy nowadays. It is emphasised that the monograph analyses the reflection upon democracy in the Republic of Lithuania in the period 1918–1940. Complicated statehood establishment and embedding processes, ideological confrontation of different political trends, etc. were considered in this period. All these factors preconditioned a great focus on democracy. It must be mentioned that in the years of parliamentary democracy, the reflection upon democracy in Lithuania was restricted by low readiness of all political trends to solve rather complicated theoretical and methodological problems. Such atmosphere was also typical of Lithuania in the late 80s of the 20th century. It is important to note that the main focus in the monograph is placed on political awareness as a phenomenon of spiritual culture. The following is analysed in different parts of the monograph: the first one reveals the spread of the principles of freedom and equality in Lithuania in the inter-war period, the second one discusses the reflection upon the interaction of liberalisation and democracy, the third and the fourth ones analyse the problems, which occurred when pursuing the ideals of national identity and statehood under the conditions of democracy, the formation and effectiveness of leadership is attached importance. The fifth part is aimed at systematisation of the conceptions of democracy, prevalent in the inter-war period.

ISBN:
9955456752
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11928
Updated:
2020-09-29 17:05:49
Metrics:
Views: 86
Export: