Vietos savivaldybės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje: Petro Leono darbai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos savivaldybės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje: Petro Leono darbai
Alternative Title:
Local Municipalities in the First Republic of Lithuania: Petras Leonas's works
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2011, t. 12, p. 181-192. Nuo atgimimo iki valstybingumo: sociokultūriniai aspektai
Keywords:
LT
Petras Leonas; Teisinė valstybė; Vietos savivaldybės.
EN
Legal state; Local self-government; Petras Leonas.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje, taikant mokslinės literatūros ir teisės aktų analizės, lyginamosios ir loginės analizės, interpretavimo ir apibendrinimo metodus, analizuojamas Leono teorinis požiūris į vietos savivaldybes ir jo praktinė veikla vietos savivaldybių srityje. Straipsnyje teigiama, kad Leono požiūris į vietos savivaldybes rėmėsi vokiečių teisinės valstybės koncepcijos („Rechtsstaat“), kurios esminis bruožas – teisėtumas, idėjomis. Pasak jo, vietos savivaldybė yra valstybės valdžios įstatymu nustatytas valstybės teritorinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą, kurio gyventojų suformuotoms institucijoms suteikta teisė tvarkyti vietos viešuosius reikalus [...] Jis akcentavo ekonominius vietos savivaldybių egzistavimo valstybėje pagrindus. Leonas, kaip, beje, niekas daugiau Lietuvoje, nesukūrė originalios ir išsamios vietos savivaldybių koncepcijos. Straipsnyje parodyta ir praktinė Petro Leono veikla vietos savivaldybių organizavimo srityje. Jis buvo vienas iš pirmojo 1919 m. spalio 10 d. priimto Savivaldybių įstatymo projekto rengėjų, 1919 m. balandžio 12–spalio 7 d. vadovavo Vidaus reikalų ministerijai, kurios kompetencijai priklausė savivaldybių organizavimas ir veiklos priežiūra, būdamas vidaus reikalų ministras 1919 m. balandžio 29–gegužės 5 d. aktyviai dalyvavo Apskričių viršininkų ir apskrities savivaldybių atstovų suvažiavime, kuriame buvo svarstomi savivaldybių organizavimo ir veiklos klausimai, o 1921 m. gruodžio 27 d.–1922 m. sausio 23 d. ir 1925 m. lapkričio 16–gruodžio 23 d. skaitė paskaitas Kaune surengtuose savivaldybių tarnautojų kursuose. Leonas visuose šiuose darbuose įgyvendino ir gynė demokratinius vietos savivaldybių organizavimo ir veiklos pagrindus Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENPetras Leonas (1864–1938) was one of the most famous scientists of the First Republic of Lithuania, who represented Lithuanian political ideas regarding local municipalities in the period of 1918–1940. It should be noted that Petras Leonas actively participated in the practical activity of the local municipality organization of the First Republic of Lithuania. The aim of the work was to reconstruct Petras Leonas's concept of the local municipality. In the article was analysed Petras Leonas's attitude towards local municipalities and his practical activity in the field of local municipalities, when applying scientific literature and legal acts analysis methods, comparative and logical analysis methods as well as interpretation and generalazition methods. In the article it was stated that Petras Leonas's attitude towards local municipalities referred to the ideas of the German legal state concept ("Rechtsstaat"), the basic feature of which was legitimacy. According to him, local municipality is state's territorial unit instituted by the law of the state government and having status of a juridical person, which has right to manage local public interests. Petras Leonas did not distribute tasks of municipalities into own or state-delegated. He considered tasks of municipalities as state ones, however, he stated that they should not be limited. He emphasized economical basics of the local municipalities' existence in the state. He did not create original and comprehensive concept of local municipalities.The practical Petras Leonas's activity in the field of the organization of local municipalities was shown in the article. He was one of the organizers of the first project of the law on municipalities, which was passed on October 10, 1919. On April 12–October 7, 1919 he headed up the Ministry of the Interior, the competence of which included the organization of municipalities and the supervision of activity. While in the Ministry of the Interior he organized and actively participated in the Congress of the heads of the counties and the representatives of the county municipalities on April 29–May 5, 1919, in which questions concerning organization and activity of municipalities were discussed. From December 27, 1921 up to Janurary 23, 1922 and from November 16, 1925 up to December 23, 1925 he had lectures in the courses for municipality employees, which were held in Kaunas town. In all these works Petras Leonas implemented and protected democratic basics of organization and activity of local municipalities in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37301
Updated:
2018-12-17 13:11:54
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: