Kaitos psichologinių veiksnių modeliavimas organizacijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaitos psichologinių veiksnių modeliavimas organizacijoje: disertacija
Alternative Title:
Modelling of Psychological Factors of a Change in an Organisation
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
159 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKaita organizacijoje yra daugialypis fenomenas, apimantis įvairių socialinių mokslų sričių – psichologijos, sociologijos, edukologijos, vadybos, ekonomikos bei kitų – tyrimo objektus. Šiandien, vis labiau sudėtingėjant individo aplinkai, sudėtingėja ir kaitos organizacijoje suvokimas bei valdymas, kas iššaukia atsinaujinusį pasaulinį dėmesį kaitos organizacijoje tyrimams. Šio darbo tikslas – susisteminti turimas žinias bei patirtį, pateikti sistemišką kaitos psichologinių veiksnių organizacijoje taksonomiją bei įvertinti kaitos psichologinių veiksnių poveikį individo ketinimui priešintis arba palaikyti kaitą organizacijoje. Tyrime dalyvavo 81 profesinė mokykla, 39 aukštesniosios mokyklos bei 16 kolegijų iš visos Lietuvos didžiųjų miestų bei rajonų. Iš viso apklausti 136 profesinio rengimo institucijų vadovai (62 moterys ir 71 vyras). Nustatyti ryšiai tarp kaitos organizacijoje sąlygų, kaitos organizacijoje problemos turinio ir kaitos organizacijoje problemos sprendėjo – individo veiksmų. Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad neigiamos emocijos bei pasipriešinimas kaitai mokykloje tarnauja kaip signalinė sistema sutelkdama individo dėmesį į pakitusią situaciją ir bei jos pusiausvyros atstatymą. Sąmoningų kognityvinių procesų pagalba individas siekia objektyviai įvertinti kaitos situaciją bei savo realias galimybes atstatyti pusiausvyrą arba išspręsti kaitos problemą. Individo ketinimas palaikyti kaitą yra tuo didesnis, kuo jis turi daugiau vidinių išteklių kaitos problemai išspręsti.

ENA change in an organisation is a multiple phenomenon including subjects of research of different spheres of social sciences – psychology, sociology, education studies, management, economics and others. Today, with the environment of an individual becoming ever-more complicated, understanding and management of the change in an organisation becomes ever-more complicated too, which attracts a renewed attention of the world to the research into the change in an organisation. This work is aimed at systematising knowledge and experience available, presenting systematic taxonomy of psychological factors of the change in an organisation and evaluating the influence of psychological factors of the change on the individual’s intention to oppose or support the change in an organisation. 81 vocational schools, 38 high schools and 16 colleges of the largest cities and regions of Lithuania participated in the research. Heads of 136 vocational training institutions (62 woman and 71 men) were interviewed. Relations between the conditions of the change in an organisation, the contents of the problems of the change in an organisation and the actions of the individual who resolves the problem were established. In summing up the results it can be stated that negative emotions and opposition to the change at school serve as a signal system concentrating attention of the individual on a changed situation and the restoration of its balance. By means of reasoned cognitive processes an individual seeks to evaluate the changed situation objectively. The more internal resources to resolve the problem of the change the individual has, the greater his intent is to support the change.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11560
Updated:
2022-01-29 09:43:52
Metrics:
Views: 46
Export: