Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos relevantiškumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos relevantiškumas: disertacija
Alternative Title:
Relevance of the system for improving the qualification of Lithuanian pedagogues
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
149 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo objektas – bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimas kaip sistema. Ji šiame darbe analizuojama kompleksiškai ir išskiriamos kvalifikacijos tobulinimo (toliau – KT) sistemos ypatybės, atskleidžiančios KT relevantiškumą, t.y. komponentų atitikimą, funkcijos atlikimą ir distinktyvumą, švietimo reformos tikslų ir uždavinių, pedagogų poreikių, švietimo sistemos ekonominės būklės ir pačios KT sistemos funkcionavimo savireguliuojanti, daugiafunkcinė sistema, kurią sudaro susijusios struktūros ir struktūriniai komponentai ir iš kurių kiekvienas yra relevantiškas kitiems sistemos elementams ir visai sistemai kartu. Darbo tikslas – ištirti kvalifikacijos tobulinimo sistemos relevantiškumą, kaip sistemos kūrimosi požymį, t.y. kiek Lietuvos pedagogų KT sistema, kaip švietimo sistemos posistemė ar sistema a) yra funkcionali ir pajėgi realizuoti savo pagrindinius uždavinius, b) atitinka pedagogų poreikius, c) gali adekvačiai prisidėti prie švietimo tikslų įgyvendinimo. Be tikslingo KT įstaigų veiklos, KT programų rengimo, įgyvendinimo, vertinimo tyrimo neįmanoma relevantiška pedagogų KT sistema. Pagrindinis materialus KT sistemos funkcionavimo rezultatas – KT programos ir jų įgyvendinimas, todėl tos veiklos vertinimo dimensijos yra programų ir jų įgyvendinimo vertinimas. Hipotezė – decentralizuota Lietuvos pedagogų KT sistema įgauna relevantiškumo dimesiją savireguliacijos būdu ir, jeigu šiame Lietuvos švietimo raidos etape atsirastų KT kokybės užtikrinimo funkcija, Lietuvos švietimo koncepcijoje nužymėti ir Vyriausybės programoje konkretizuoti švietimo reformos tikslai būtų įgyvendinami efektyviau.

ENThe object of this paper is the improvement of qualification of pedagogues from the general education school as a system. The system is comprehensively analysed in this paper and characteristics of the improvement of qualification (IQ) are identified which reveal the relevance of the IQ, i.e. conformity of components, performance and distinctiveness of the function, self-regulating and multi-functional system of the education reform and tasks, needs of pedagogues, economic situation of the education system and the functioning of the IQ system itself consisting of related structures and structural components everyone of which is relevant to other system elements and the entire system. The objective of the paper is to study the relevance of the system for the improvement of qualification as a quality of the development of the system, i.e. to what extent the IQ system for Lithuanian pedagogues as a subsystem or system of the education system a) is functional and potential to realize its basic tasks, b) corresponds to the pedagogues’ needs, c) may adequately contribute to the implementation of the education objectives. Without a purposeful research of the activity of IQ institutions and the development, implementation and assessment of IQ programmes, it is impossible to have a relevant IQ system for pedagogues. The main material results of the functioning of the IQ system is the IQ programmes and their implementation, therefore, the dimensions of the assessment of this activity represent the assessment of the programmes and their implementation. The hypothesis predicts that the decentralized IQ system for Lithuanian pedagogues acquires the dimension of relevance by way of self-regulation and provided that in this stage of the development of education Lithuania appears the function of ensuring the IQ.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10580
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 59
Export: