Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio plėtros programa: modeliavimas ir valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio plėtros programa: modeliavimas ir valdymas: disertacija
Alternative Title:
Modelling and management of the Lithuanian sea-fishing economic development programme
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
154 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSiekiant išsaugoti nacionalinę jūrų žuvininkystės kultūrą, harmonizuo¬ti jos raidą atsižvelgiant į Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos šios šakos plėtros strategiją ir politiką, būtina parengti ilgalaikę šakos plėtros programą ir jos įgyvendinimo mechanizmus. Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio plėtros prograrmos parengimas ir įgyvendinimas - tai aktuali mokslinė problema reikalaujanti naujų teorinių ir metodologinių strateginio valdymo požiūrių, susietų su šakos institucinio statuso formavimu, raidos modeliavimu ir šakos savivaldos mechanizmų sudarymu. Disertacijos tyrimų objektas - Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio raida nuo 1990 m. iki 2002 m. ir perspektyvoje iki 2010 metų. Pagrindinis dėmesys disertaciniame darbe skiriamas Baltijos jūros žuvininkystei, kuri atskleidžia visą Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio ša¬kos veiklos sistemą bei jos plėtros valdymo galimybes. Darbo tikslas - išanalizavus pasaulio, Europos Sąjungos jūrų žuvininkystės ūkio plėtros strategiją ir politiką bei metodologines valdymo prielaidas, įvertinti Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio būklę, plėtotės galimy¬bes ir parengti Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio plėtros programą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti bendrąsias pažangias jūrų žuvininkystės ūkio plėtros tendencijas ir pagrindinius principus, siekiant juos puoselėti ir įgyvendinti Lietuvoje. 2. Nustatyti Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio potencialą ir efektyvu¬mą. 3. Sudaryti Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio plėtros strategini mode¬lį. 4. Parengti Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio strateginius tikslus, jų įgyvendinimo priemones ir mechanizmus.

ENIn order to preserve national sea-fishing culture, to harmonize its evolution in line with United Nations and European Union sectoral development strategies and policies, it is necessary to prepare long-term sectoral development programme and its implementation mechanisms. Preparation and implementation of Lithuanian sea-fishing sector development programme constitutes a relevant scientific problem calling for new theoretical and methodological approaches to strategic management. The object of dissertation research is evolution of Lithuanian sea-fishing sector from 1990 to 2002 and, in a future perspective, up to 2010. The main focus of the dissertation work is directed to Baltic sea-fishing, which reveals the entire activity system of Lithuanian sea-fishing sector and opportunities for developing its management. The goal of the work – after the analysis of international, European Union sea-fishing sector development strategy and policy as well as methodological management assumptions – to evaluate the condition of Lithuanian sea-fishing sector, identify development opportunities and prepare Lithuanian sea-fishing sector development programme. The goals of the work: 1. To analyze general, innovative sea-fishing sector development strategies and the main principles in order to promote and implement them in Lithuania. 2. To establish the potential and effectiveness of Lithuanian sea-fishing sector. 3. To formulate strategic development model for Lithuanian sea-fishing sector. To prepare strategic goals of the Lithuanian sea-fishing sector, instruments and mechanisms for implementing them.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10576
Updated:
2022-01-02 15:15:01
Metrics:
Views: 49
Export: