The Competitive capabilities of Lithuanian marine fishery economy : social security aspect.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Competitive capabilities of Lithuanian marine fishery economy: social security aspect
In the Journal:
Journal of modern science [JoMS]. 2006, 1(3), p. 465-485
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos jūrinės žvejybos ekonomikos konkurencinės galimybės atsižvelgiant į Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Pagrindinis tikslas yra apžvelgti Bendrosios žvejybos politikos reikalavimus, įvertinti Lietuvos žvejybos pramonės dabartinę būklę sutinkamai su naujais reikalavimais ir galiausiai nustatyti šios pramonės šakos konkurencines galimybes ir socialinio saugumo aspektus. Konstatuojama, kad vienas iš esminių ekonominių tikslų bet kurioje šalyje yra užtikrinti greitą ir stabilų ekonomikos vystymąsi, o taip pat gyventojų aukštos kokybės pragyvenimą. Žvejybos pramonė turi ilgą istoriją ir senas tradicijas, ir todėl socialinis saugumas, susijęs su šiuo verslu, turi žymią reikšmę. Pabrėžiama, kad kaimyniniai jūros regionai sąlygoja kriterijus, nustatančius jūrinės ekonomikos institucinį statusą, t.y. ekonominius interesus, geografinius komponentus ir kultūrinę vertę. Šiame straipsnyje nacionalinė jūrinė kultūra yra aprašoma kaip nuolat auganti ekonominė veikla, kuri yra tiesiogiai susijusi su jūriniu verslu ir jūreivių socialiniu saugumu. Autorius daro išvadą, kad siekiant konkuruoti pasaulinėje rinkoje yra gyvybiškai svarbu taikyti darnios plėtros principus, t.y. vystyti naują strateginį valdymą atsižvelgiant į vykstančias radikalias permainas. Didžiausi pasikeitimai ES žvejybos sektoriuje yra susiję su žuvies ištekliais, pakankamu tiekimu žuvies apdirbimo pramonei ir vartotojų aprūpinimu maisto produktais tinkamomis kainomis. Lietuvos jūrinės žvejybos įvertinimas ir konkurencingumas tampa ypatingai svarbūs nustatant šalies galimybes konkuruoti jūrinės žvejybos srityje ir prašyti finansavimo iš Europos Sąjungos.

ENThe article analyses the competitive possibilities of Lithuania’s sea fishing economy in terms of Lithuania’s accession into the European Union. The main aim is to provide an overview of the requirements of the General Fishing Policy, evaluate the present state of Lithuanian fishing industry in terms of the new requirements and identify the competitive possibilities of the said branch of industry and the social security aspects. It is stated that one of the essential economic factors in any country is the need to ensure a fast and stable development of economy and a high quality of living to its residents. The fishing industry has a long history and old traditions and therefore the social security, related to the said business is very significant. It is emphasized that the neighbouring sea regions determine the criteria, defining the institutional status of the sea economy. i. e. the economic interests, geographical elements and the cultural value. The article describes the national sea culture as a continuously growing economic activity, directly related to the sea business and social security of seamen. The author draws the conclusion that in order to able to compete on the global market, it is vitally important to apply the principles of harmonious development, i. e. to develop the new strategic management in consideration of the ongoing radical changes. The biggest changes in the EU fishing sector are related with the fish resources, sufficient supply to the fish processing industry and provision of foodstuffs to consumers at reasonable prices. Evaluation and competitiveness of sea fishing in Lithuania becomes especially important when identifying the country’s possibilities to compete in the area of sea fishing and request funding from the European Union.

ISSN:
1734-2031; 2391-789X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6198
Updated:
2021-04-14 12:39:44
Metrics:
Views: 30
Export: