Valdymo apskaitos metodų adaptavimas organizacijos veiklos vertinimo procese : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo apskaitos metodų adaptavimas organizacijos veiklos vertinimo procese: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
201 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Adaptation of management accounting methods in the process of organizational performance measurement Kaunas, 2004 35 p
Summary / Abstract:

LTPagrindinis disertacijos tyrimo klausimas yra: Kaip prie konkrečios organizacijos kintančių vadybos informacinių poreikių adaptuoti valdymo apskaitos metodus, kad jie būtų integruoti į išbaigtą vertinimo procesą, funkcionuojantį kaip atviroji sistema? Valdymo apskaitos metodus, kaip vertinimo proceso priemones, tyrinėja šios srities mokslininkai bei tarptautinės mokslininkų bei praktikų asociacijos. Remiantis jų atliktais tyrimais galima teigti, kad keliamą problemą sukuria prieštaravimas tarp skirtingų teorinių (matavimo, planavimo bei kontrolės) metodų tinkamumo skirtingų organizacijos veiklos aspektų vertinimui bei valdymui ir specifinių organizacijos informacinių poreikių, kuriuos implikuoja politinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas. Todėl šios disertacijos tikslas buvo sukurti valdymo apskaitos metodų adaptavimo į sistemingą veiklos vertinimo procesą modelį, įvertinantį organizacijos informacinių poreikių ypatumus. Disertacijos mokslinį naujumą atspindi gauti darbo rezultatai: (1) suformuluoti veiklos vertinimo sistemos išbaigtumo ir funkcionalumo nustatymo kriterijai bei juos išreiškiančių požymių sistema; (2) jų pagrindu sudarytas, teoriškai argumentuotas ir empiriškai patikrintas valdymo apskaitos metodų adaptavimo organizacijos veiklos vertinimo procese modelis; (3) šio modelio pagrindu sudarytas tyrimo instrumentas, kurį gali taikyti išorinis ekspertas organizacijos veiklos vertinimo sistemos diagnozavimui arba organizacijos vadovas – savianalizei. (4) pasiūlyti algoritmai veiklos vertinimo sistemos tobulinimui.

ENThe main question to be researched within this thesis is the following: how managerial accounting methods may be adapted to changing needs for managerial information in order to constitute a complete evaluation process functioning as an open system? Managerial accounting methods are being researched by scientists of this area as well as scientists and practitioners from various international organisations. Based on their research, we can maintain, that the problem arise from the contradiction between theoretical methods designed for evaluating and managing various organisational aspects (measurement, planning, and control) and specific information requirements of organisations implied by political, economic, and cultural context. Therefore the objective of this thesis was to create a model for adapting managerial accounting methods to systemic process of evaluating corporate activities taking into account the information needed by particular organisation. Scientific freshness of the thesis is represented by results of the research. The author has 1) has set a criteria defining the completeness and the functionality of activity evaluation system and identified its features; 2) theoretically grounded and empirically tested model for adapting managerial accounting methods in a process of evaluating organisational activities; 3) worked our the research instrument, which may be used by external experts for evaluating organisational evaluation system or by organisation management for self-assessment; and 4) suggested algorithms for improving activity evaluation system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10363
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 20
Export: