Managerial orientations in the context of emerging systems of vocational training and labour relations of the transformation economy.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managerial orientations in the context of emerging systems of vocational training and labour relations of the transformation economy
Alternative Title:
Vadybinės orientacijos transformacijas patiriančioje ekonomikoje besiformuojančių profesinio rengimo ir darbo santykių sistemų kontekste
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 1 (47), p. 7-15
Keywords:
LT
Profesinis rengimas / Vocational training; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Lietuvos kaip transformacijas patiriančios šalies vadovų vadybinės orientacijos, kurios įvertinamos pagrindinių institucinių veiksnių kontekste. Globalizacijos sąlygomis išryškėjus tarptautiniams vadybos praktikų skirtumams, padidėjo vadybos mokslininkų ir praktikų susidomėjimas nacionalinėmis vadybos praktikomis, kurias sąlygoja specifinė kultūrinė ir institucinė aplinka. Minėtos praktikos įtakoja konkrečios šalies organizacijų tarptautinio konkurencingumo pobūdį. Ši tendencija ypač pastebima naujosiose ES valstybėse narėse iš posovietinės ekonominės erdvės, tokiose kaip Lietuva, kurios pavėluotai įžengė į pasaulinės ekonomikos erdvę ir susiduria su savo ekonominio, kultūrinio ir institucinio identiteto paieška. Pagrindiniai mokslinės problemos klausimai, į kuriuos siekia atsakyti atliktas tyrimas: Kokios yra posovietinės šalies, patiriančios transformacijas, vadybininkų vadybinės orientacijos europiniame kontekste? Kaip besiformuojančios institucinės sistemos, tokios kaip profesinio rengimo ir darbo santykių sistema, įtakoja tyrime nustatytas vadybines orientacijas? Atliktas tyrimas remiasi Lindell ir Arvonen (1996) vadovavimo stilių tarptautinio palyginimo metodologija, išskiriančia trijų tipų vadybines orientacijas: orientaciją į užduotį, orientaciją į darbuotojus ir orientaciją į inovacijas. Tyrimas apėmė dvi skirtingas Lietuvos respondentų imtis – 224 mišrią respondentų imtį ir 536 respondentų tradicinėje gamybinėje organizacijų imtį. Pirmoji imtis savo charakteristikomis atitinka Lindell-Arvonen tyrimo, atlikto Šiaurės ir Pietų Europos šalyse imtį, o tai leidžia palyginti abiejuose tyrimuose gautus rezultatus. Antrąja imtimi siekiama patikslinti gautus rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vadovavimo stiliai; Ekonominė transformacija; Novacijos; Profesinis rengimas; Santykiai darbe; Management styles; Economic transformation; Innovations; Vocational training; Labour relations.

ENThe article addresses management styles in Lithuania in terms of the main institutional factors. Globalization brought out international differences among various management styles, which led to an increased interest in national management styles that are affected by both specific cultural and institutional environments. These practices impact the international competitiveness of organizations. The trend is clearly noticeable in the new EU member states from the post-Soviet economic area, such as Lithuania, which were late in entering the global economic area and are now searching for their economic, cultural and institutional identity. The main questions addressed by the research are as follows: What are the management orientations in a post-Soviet country undergoing a transformation? How do emerging institutional systems, such as the systems of vocational training and labour relations, affect the management orientations described in the research? The research is based on the methodology of international comparison of management styles by Lindell & Arvonen (1996) that differentiates among three types of management orientations: task orientation, employee orientation and innovation orientation. The research covered two different segments of Lithuanian respondents: a mixed segment of 224 respondents and a segment of 536 respondents from traditional manufacturing organizations. The first segment is equivalent to the segment used in the Lindell & Arvonen research performed in northern and southern European countries, which allows comparing their results. The second segment was used to verify the findings.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9863
Updated:
2018-12-17 11:40:45
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: