Specific features of a foster family as an educational institution: the case of EU new-comer country

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Specific features of a foster family as an educational institution: the case of EU new-comer country
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 1 (51), p. 30-40
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvoje šeimyninės vaikų globos teorija ir praktika pradėta formuoti nuo 1998 metų. Vaikus globojančios šeimos veikla Lietuvoje susiduria su įvairiais sunkumais. Viena vertus, globėjai formuoja savo socialinį identitetą, visuomenė su nepasitikėjimu ir įtarumu žiūri į tokias šeimas. Kita vertus, nėra suformuota globėjų atrankos, vertinimo ir mokymų sistema. Tokiu būdu Lietuvoje vaikus globojančios šeimos kaip edukacinės institucijos veikla yra siekiamybė. [...] Šio straipsnio tikslas – atskleisti vaikus globojančios šeimos kaip edukacinės institucijos specifiką naujosios ES šalies-narės kontekste. [...] Apklausoje buvo pakviesta dalyvauti 18 ekspertų. 12 iš jų sutiko pareikšti savo nuomonę. [...] Ekspertai patvirtino, jog vaikus globojanti šeima funkcionuoja kitaip negu tradicinė ugdymo institucija – jos veikla yra platesnė. Ekspertai išskyrė tokius šios ugdymo institucijos ypatumus: tokia šeima turi būti apmokyta/parengta globoti vaikus; globėjams būtina nuolatinė profesionali edukacinė parama; globėjai privalo palaikyti ryšius su globotinio biologine šeima; jie turi bendradarbiauti su institucijomis, kontroliuojančiomis vaiko globos procesą; vaikus globojantys asmenys ugdo vaiką, jau turintį savo socialinę patirtį bei atitinkamą vertybinę orientaciją. [...] Valstybė (jos institucijos) turėtų imtis tam tikrų veiksmų šeimyninės vaikų globos srityje: keisti visuomenės požiūrį į vaikus globojančias šeimas; kurti socioedukacinės paramos tinklą globojančioms šeimoms; suteikti globėjams daugiau socialinių garantijų; rūpintis socialine šeimyninės vaikų globos reklama. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] In Lithuania theory and practice of family care for children started in 1998. Activities of families caring for children in Lithuania face various difficulties. On the one hand, carers form their social identity and the public looks at such families with distrust and suspicion. On the other hand, the system of selection, evaluation and training of carers is not formed. Hence, in Lithuania activities of a family caring for children as an educational institution is a goal to be pursued. [...] The purpose of this article is to reveal specific features of a family caring for children as an educational institution in the context of a new EU Member State. [...] 18 experts were invited to participate in the survey. 12 of them agreed to express their opinion. [...] The experts confirmed that a family caring for children functions differently than a traditional educational institution – its activities are broader. The experts identified the following peculiarities of this educational institution: such a family must be trained to care for children; carers need continuous professional educational support; carers must maintain relations with the biological family of the child; they must cooperate with institutions controlling the process of caring for the child; persons caring for the child educate the child already having his or her own social experience and certain value orientation. [...] The state (its institutions) should take certain actions in the area of care for children in a family: to change the view of the public towards families caring for children; to create a socioeducational support network for families caring for children; to provide carers with more social guarantees and to take care of social advertising of family care for children.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10029
Updated:
2020-11-02 19:48:20
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: