Educational needs for development of teamwork competencies at health care organization : context of nurses' personnel

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational needs for development of teamwork competencies at health care organization: context of nurses' personnel
Alternative Title:
Komandinio darbo kompetencijų vystymo edukaciniai poreikiai sveikatos priežiūros organizacijoje: slaugytojų personalo kontekstas
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2006, Nr. 4, p. 265-270
Keywords:
LT
Grupinio darbo kompetencija; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses; Sveikata. Ligos / Helth. Diseases; Vystymas.
EN
Development; Teamwork competence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – atskleisti komandinio darbo kompetencijų charakteristikas ir diagnozuoti edukacinius slaugytojų personalo komandinio darbo kompetencijų vystymo poreikius sveikatos priežiūros organizacijoje. [...] Tyrimo instrumentu pasirinktas standartizuotas „Team – Puls“ testas, apklausti 454 respondentai iš trijų sveikatos priežiūros lygmenų organizacijų. Tyrimo rezultatai atskleidė šiuos aspektus: 1. Komandinio darbo kompetencijos yra „aktyvios“ tik kompleksinės veiklos kontekste ir remiasi komandos narių žiniomis, gebėjimais, požiūriais, tačiau šio konteksto struktūroje komandinio darbo procesas tampa aktualiu, kai yra išreikštos dvi esminės orientacijos: a) į mokslines sritis, stimuliuojančias komandinį darbą, t.y. vadybą, psichologiją ir edukologiją; b) į lygmenis – individo (komandos nario) ir komandos. 2. Komandinio darbo kompetencijų vystymo procesas sveikatos priežiūros organizacijoje ir specifiškai slaugytojų personale yra orientuotas trimis kryptimis – asmenybės, situacijos suvokimo ir specifinių komandinio darbo kompetencijų. 3. Slaugytojams svarbu vystyti ir plėtoti kompetencijas edukologijos, vadybos ir administravimo bei psichologijos srityse, nes tai padės jiems efektyviai vystyti komandinio darbo kompetencijas sveikatos priežiūros organizacijos kontekste. 4. Išskirtinis edukacinis poreikis slaugytojams vystyti komandinio darbo kompetencijas [...] apima šiuos gebėjimus: veiklos klaidų diagnozavimą, veiklos rezultatų (į)vertinimą, lyderiavimą, lygiavertį bendradarbiavimą, grįžtamojo ryšio bei aiškios ir tikslios informacijos teikimą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENAim of study is to illuminate the characteristics of teamwork competencies and to diagnose the educational needs for the development of teamwork competencies in nurses’ personnel at health care organization. Research question is the following: What kind of educational needs for the development of teamwork competencies exist at health care organization with the focus on nurses’ personnel? In the study the scientific literature analysis, testing and correlation analysis were employed as research methods. Results of the research: 1) Teamwork competencies are ‘active’, even in the context of complex activity and they are based on the knowledge, capabilities, standpoints of team members, but in the structure of this concept the teamwork process becomes urgent, when two essential orientations are expressed: a) to scientific areas that ‘stimulate’ teamwork – management, psychology, and education; b) to levels – individual (team member) and team. 2) The process of teamwork competencies’ development in health care organization and specifically in nurses’ personnel is oriented to the following three directions: personality, situational comprehension, and specific teamwork competencies. 3) For nurses it is important to develop and expand their competencies in education, management and administration, and psychology that will help to develop the teamwork competencies effectively in the context of health care organization. [From the publication]

ISSN:
1392-6373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9669
Updated:
2021-02-25 10:00:35
Metrics:
Views: 11
Export: