Slaugytojo vaidmens kompleksiškumas dirbant neuroreabilitacijos komandoje. : teorinis modeliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaugytojo vaidmens kompleksiškumas dirbant neuroreabilitacijos komandoje: teorinis modeliavimas
Alternative Title:
Complexity of the nurse's role working in a neurorehabilitation team: theoretical modeling
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2006, Nr. 1-2, p. 68-73
Summary / Abstract:

LTTyrimo problemos klausimai: Kokį vaidmenį atlieka slaugytojas neuroreabilitacijos komandoje? Ar šis vaidmuo yra holistinis? Kokie yra šie vaidmenys ir į ką jie orientuoti? Tyrimo tikslas: išryškinti slaugytojo vaidmens kompleksiškumą ir pagrįsti jo charakteristikas neuroreabilitacijos komandoje. Tyrimo rezultatai: Slaugytojo atliekamas vaidmuo neuroreabilitacijos komandoje gali būti įvardijamas holistiniu, nes realiai vienu metu yra atliekami skirtingi vaidmenys, kurių suderinamumas kiekvienoje praktikos situacijoje ir kontekste nėra pastovus, t.y. slaugytojo vaidmenys neuroreabilitacijos komandoje kinta, priklauso nuo komandos darbo tikslų ir užduočių. Slaugytojo atliekami vaidmenys neuroreabilitacijos komandoje yra orientuoti į: komandos tikslus ir uždavinius; organizacijos tikslus ir poreikius; komandos narių kompleksinius poreikius ir jų realizuojamų užduočių bei tikslų turinį; atliekamo veiklos proceso koordinavimą ir organizavimą; patį slaugytoją, t.y. jo gebėjimą vertinti savo kompetenciją (gebėjimus, žinias) bei reflektuoti situacijas, idėjas ir kt. Slaugytojo vaidmuo neuroreabilitacijos komandoje apima konkrečius vaidmenis – vertintojo, konsultanto, koreguotojo, organizatoriaus, edukatorius, koordinatoriaus, profilaktikos – prevencijos vykdytojo, advokato, formuotojo, tyrėjo, motyvatoriaus, idėjų generatoriaus, atlikėjo praktiko. [Iš leidinio]

ENQuestions of the research problem: what is the role carried out by the nurse in the neuro-rehabilitation team? Is this role a holistic one? What are these roles like and what are they oriented to? Purpose of the research: to distinguish the integration of the nurse’s role and to substantiate his/her characteristics in the neuro-rehabilitation team. Results of the research: The role carried out by the nurse in the neuro-rehabilitation team can be defined as a holistic one, because realistically, different roles are being performed simultaneously, the compatibility of which in each practical situation and in different contexts is not steady, i.e. nurse’s roles in the neuro-rehabilitation team change subject to the teamwork objectives and tasks. Roles carried out by the nurse in the neuro-rehabilitation team are oriented to: the team’s objectives and tasks, the organization’s objectives and needs, the integrated needs of the team members and the content of tasks and objectives pursued by them, the coordination and organization of the performed activity process, the nurse himself/herself, i.e. his/her ability to assess their competence (abilities, knowledge) and to reflect situations, ideas, etc. The nurse’s role in the neuro-rehabilitation team encompasses specific roles – assessor, consultant, adjuster, organizer, educator, coordinator, prophylaxis-prevention implementer, advocate, developer, researcher, motivator, idea generator and performer-practitioner. [From the publication]

ISSN:
1392-6373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9673
Updated:
2021-02-25 20:56:22
Metrics:
Views: 40    Downloads: 4
Export: