Etiniai kriminalinės žvalgybos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etiniai kriminalinės žvalgybos aspektai
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2022, 29, p. 59-73
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu ir empiriniu lygmeniu analizuojami etiniai kriminalinės žvalgybos aspektai. Tyrimo problema konkretizuojama šiais klausimai: Ar kriminalinės žvalgybos veikla nepažeidžia žmogaus teisių ir laisvių taikant procesines prievartos priemones? Kaip kriminalinės žvalgybos pareigūnai supranta profesinės etikos svarbą tarnyboje? Tyrimo objektas: etiniai aspektai kriminalinės žvalgybos srityje. Tyrimo tikslas: atsižvelgiant į kriminalinės žvalgybos veikimo būdus, išanalizuoti etinius aspektus kriminalinės žvalgybos srityje. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleidus kriminalinės žvalgybos sampratą, aptarti kriminalinės žvalgybos veikimo būdus, susiduriančius su etinėmis problemomis; 2) ištirti ir įvertinti kriminalinės žvalgybos pareigūnų nuostatas į profesinės etikos svarbą tarnyboje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir teisės aktų analizė, teismų praktikos analizė, apibendrinimas, kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodas – apklausa (struktūrinis interviu), duomenų analizės metodas – aprašomoji-interpretacinė analizė.Kriminalinė žvalgyba, vykdydama savo funkcijas atlieka ir procesinių prievartos priemonių taikymą. Būtent dėl šių priemonių, dažniausiai žmonių yra piktinamasi ir ieškoma tiesos, ar nebuvo pažeistos žmogaus konstitucinės teisės. Taip pat procesinių prievartos priemonių vykdymo metu, tokių kaip – nusikalstamos veikos imitavimo veiksmai, slaptas sekimas, stebima, ar nebuvo peržengtos etiško elgesio ribos. Kriminalinės žvalgybos darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, jas atlieka teisėtai, t. y. vadovaujantis teisės aktais. Kiekvienas teisės aktas gina žmogaus konstitucines, prigimtines teises. Tačiau pateikiamos ir išimtys, kad šios teisės gali būti pažeidžiamos, jeigu to reikalauja siekis sustabdyti nusikaltimą, apsaugoti valstybę ar žmogaus teises ir laisves. Kriminalinė žvalgyba yra vedama gėrio, o gėrio siekimas įveikiant blogį yra svarbiau, nei leisti blogiui plisti. Kiekvienas kriminalinės žvalgybos veikimas laikytinas moraliu, jei jis nepažeidžia teisinių normų. Atsižvelgiant į gautus empirinio tyrimo rezultatus, darytina išvada, kad kriminalinės žvalgybos pareigūnai suvokia profesinės etikos svarbą savo profesijoje. Pareigūnai išskiria svarbiausius principus, kuriais reikia vadovautis jų darbe, nurodydami, kad tai – tolerancijos, sąžiningumo, pagarbos kitiems, ištikimybės, nešališkumo, tarnavimo visuomenei ir kt. principai. Tačiau nebuvo paminėtas vienas svarbiausių kriminalinės žvalgybos profesinės etikos skiriamųjų bruožų – konfidencialumas. Šios profesijos atstovams pasiekti gerų rezultatų padeda ne tik gerai išmanomi teisės aktai, tačiau ir jų vidinės vertybės, vedančios padėti kitiems – apsaugoti žmogaus prigimtines teises. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the ethical aspects of criminal intelligence at a theoretical and empirical level. The problem of the investigation is specified by the following questions: Do criminal intelligence activities not violate human rights and freedoms through the use of coercive procedural measures? How do criminal intelligence officers understand the importance of professional ethics in the service? The object of research: ethical aspects in the field of criminal intelligence. The aim of the research is to analyze the ethical aspects in the field of criminal intelligence, taking into account the ways in which criminal intelligence operates. Objectives of the research: 1) after revealing the concept of criminal intelligence to discuss the ways in which criminal intelligence operates with ethical problems; 2) to investigate and evaluate the attitudes of criminal intelligence officers towards the importance of professional ethics in the service. Research methods: analysis of scientific literature and legal acts, analysis of court practice, generalization, method of qualitative research data collection - survey (structural interview), method of data analysis - descriptive-interpretative analysis. In the performance of its functions, criminal intelligence also performs the application of procedural coercive measures. It is because of these measures that people are often outraged and seek the truth about whether human constitutional rights have been violated. Also, during the execution of procedural coercive measures such as actions of imitating a criminal act, and covert surveillance it is monitored whether the limits of ethical conduct have not been exceeded. Criminal intelligence officers, in the performance of their duties, perform them lawfully, e. i. in accordance with the law.Every legal act protects the constitutional, natural rights of a person. However, there are exceptions that these rights may be violated if it is required to stop the crime, protect the state or protect the human rights and freedoms. Criminal intelligence is driven by good intentions, and the pursuit of good overcoming evil is more important than allowing evil to spread. Every act of criminal intelligence is considered moral if it does not violate legal norms. Based on the results of the empirical study, it can be concluded that criminal intelligence officers are aware of the importance of professional ethics in their profession. Officials set out the most important principles to be followed in their work as tolerance, honesty, respect for others, loyalty, impartiality, service to society, and other values. However, one of the most important features of the professional ethics of criminal intelligence was not mentioned - confidentiality. Therefore, not only do well-known legislations help to achieve good results in this profession, but also their intrinsic values that help others to protect their natural rights. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-22-29-28
ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96910
Updated:
2022-09-07 15:54:10
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: