Konfidencialumo ir konspiracijos principai baudžiamajame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konfidencialumo ir konspiracijos principai baudžiamajame procese
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2014, Nr. 1 (11), p. 25-38
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. ipso facto reiškė naujos Lietuvos teisinės sistemos kūrimo pradžią ir geriausių Vakarų teisės tradicijų perėmimą. Kartu tai laikytina savotišku atramos tašku, nuo kurio Lietuvos Respublikos teisinė sistema pradėjo vystytis ir vystosi pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms linkme. Tai akivaizdžiai atsispindi ir Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtoje 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurios preambulėje įtvirtinamas vienas reikšmingiausių valstybės uždavinių – siekis sukurti tokią teisinę sistemą, kuri užtikrintų efektyvią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei jų gynimą.Žmogus, būdamas socialine-visuomenine būtybe, gyvena visuomenėje ir turi savų interesų, kurie ne visada sutampa su kitų individų interesais. Todėl vienas iš valstybės prioritetinių uždavinių yra užtikrinti kiekvieno žmogaus kaip atskiro individo ir kartu visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi į fundamentalias žmogaus teises ir laisves. Valstybė yra priversta imtis įvairių teisėtų priemonių, leidžiančių atskleisti nusikalstamas veikas, nustatyti jas padariusius asmenis, todėl visuomenėje žmogaus teisių ir laisvių suvaržymas yra neišvengiamas. Tam tikslui teisėsaugos institucijoms, vykdančioms baudžiamąjį persekiojimą, įstatymais yra suteikiamos teisės taikyti specialius tyrimo metodus. Pažymėtina, kad specialios nusikalstamų veikų tyrimo formos ir metodai (kontroliuojamas gabenimas, slaptas sekimas) teisėtais ir neišvengiamais yra pripažįstami tarptautiniuose teisės normų aktuose pvz.: 1988 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų Organizacijos priimtoje Konvencijoje dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ir supranacionalinių teismų jurisprudencijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Ikiteisminis tyrimas; Konfidencialumas; Konspiracija; Slapti tyrimo metodai; Confidentiality; Conspiracy; Conspiracy' confidentiality; Criminal procedure; Pre-trial investigation; Special investigation techniques.

ENThe restoration of the independence of the Republic of Lithuania on 11 March 1990 ipso facto implies the beginning of buildup of the new legal system in Lithuania and succession of the best Western values legal traditions. At the same time it is considered to be the starting point for the legal system of the Republic of Lithuania from which it has been beginning to evolve and develop into the direction of respect for human rights and fundamental freedoms. This is clearly reflected in the Constitution of the Republic of Lithuania adopted by citizens of the Republic of Lithuania in the Referendum of 25 October 1992. The preamble of the Constitution of the Republic of Lithuania provides that one of the most significant aims of the Lithuanian nation is to strive for an open and harmonious civil society and law-based state. The social nature of human beings pushes them for social interaction and each human being has his own interests which may not always coincide with interest of other individuals. Therefore, a state’s high priority task is to ensure that every human being and the whole society is protected by state from unlawful acts. The state is forced to take legal means to disclose the criminal acts committed by the individuals, and limitation of human rights and fundamental freedoms is inevitable. For this purpose, legislation has granted law enforcement authorities the right to use special investigative techniques in conducting the prosecution. It should be noted that the special investigation techniques such as controlled delivery, covert surveillance, electronic surveillance of all forms are legitimate and internationally recognized e.g., 1988 The United Nations Convention against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. That encourage national lawmakers transform special investigation methods from criminal surveillance law to criminal procedure law. [From the publication]

DOI:
10.7220/2029-4239.11.2
ISSN:
2029-4239
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66605
Updated:
2019-11-27 15:05:12
Metrics:
Views: 42    Downloads: 7
Export: