Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje
Alternative Title:
Volunteering as a Human Resource in Provision of Public Social Services in the Municipality
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2021, Nr. 1 (51), p. 31-47
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus mokslinės literatūros ir kitų viešai prieinamų šaltinių kokybinę analizę, apibendrinti pagrindiniai savanorystės, kaip papildomo žmogiškojo ištekliaus teikiant socialines paslaugas, plėtrą savivaldybėse palaikantys veiksniai ir trikdžiai. Laikantis nuostatos, kad savanorystė – tai fenomenas, reiškinys, kurio svarba demokratinėse visuomenėse vis auga, analizuoto viešojo valdymo kontekste savanorystė traktuota kaip: socialinę naudą visuomenei kurianti veikla; laisva valia prisiimtos pareigos, įteisintos susitarimu; tarpusavio pagalbai teikti tinkanti veikla; neapmokama visuomenei kurianti veikla; naudingas darbas; žmogaus savirealizacijos poreikius tenkinanti veikla; profesinių įgūdžių padedanti įgyti veikla. Visos šio daugiabriaunio apibrėžimo dedamosios liudija socialinę naudą (angl. social benefit) visuomenei, kartu ir savivaldybei, kurioje plėtojama savanorystė. Remiantis mokslinės literatūros bei gerosios kitų valstybių patirties plėtojant savanorystę analize, galima teigti, kad savanorių sukuriama socialinė nauda yra kompleksinė, socialinis poveikis ilgalaikis, sisteminis, reikšmingas pačiam savanoriui, savanorį priimančiai organizacijai, paslaugos teikimo bendruomenei, paslaugos gavėjui bei jo artimiesiems, visuomenei.Tyrimas leido išryškinti savivaldybėje savanorystę aktyvinančius veiksnius: savanorystės naudos pripažinimas ir palaikymas visais valdžios lygmenimis; savanorių įtraukimo į socialines veiklas trukdžių įžvelgimas ir periodiška analizė; savanorių įtraukimo mechanizmo susikūrimas ir veiklos administravimas; numatyti materialieji, informaciniai ištekliai savanorių veiklai koordinuoti ir palaikyti; kompetentingi žmonių ištekliai savanorystei aktyvinti ir savanorius įtraukti; savivaldybės administracijos padalinių bendradarbiavimas tarp skyrių; savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su NVO ir biudžetinėmis organizacijomis plėtojant savanorystę savivaldybėse; gerosios patirties sklaida; savanoriškos veiklos įtraukimas į IUĮ mokymo programas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Savanorystė; Socialinės paslaugos; Žmogiškieji ištekliai; Savivaldybė. Keywords: Volunteering; Social services; Human resources; Municipality.

ENThe research aims to identify the main factors and obstacles supporting the development of volunteering in municipalities as a basis for volunteering as an additional human resource in the provision of social services in the municipality. It has been achieved through qualitative analysis and generalization of academic literature and other publicly available sources. The article adheres to the opinion that volunteering is a phenomenon that is becoming increasingly important in democratic societies. In the analyzed context of public administration, we treat volunteering as follows: activities that create social benefits for society; freely of public service; useful work; activities satisfying the needs of human self-realization; activities allowing to acquire professional skills. All the components of this multifaceted definition evidence the social benefit to society, and at the same time to the municipality, where volunteering is being developed. The analysis of academic literature and the good practice of other countries in the development of volunteering showed that the social benefits created by volunteering are complex, the social impact is a long-term and systemic. The social benefits created by volunteering affect the volunteer him/herself, the organization that hosts the volunteer, the community of service provision, the service recipient and his/her family members, society.The study revealed the following factors activating volunteering in the municipality: recognition of volunteering benefits and support at all levels of government; determination and periodic analysis of obstacles to involvement of volunteers in social activities; formation of volunteers’ involvement mechanism and administration of activities thereof; material and information resources for the coordination and support of volunteering activities; competent human resources to activate and involve volunteering; mutual co-operation of the municipal administration units and departments; cooperation of the municipal administration with NGOs and state-financed organizations in developing volunteering in municipalities; dissemination of good practice; inclusion of volunteering activities in curricula of pre-school educational institutions. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96376
Updated:
2022-10-05 04:44:21
Metrics:
Views: 52    Downloads: 8
Export: