Community research as a factor building inclusive community in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Community research as a factor building inclusive community in Lithuania
In the Journal:
Social Work & Society. 2005, Vol. 3, iss. 2, p. 1-13
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTSocialiniai ir politiniai pokyčiai globalizacijos įtakojamoje Europoje bei modernių socialinės politikos tendencijų sklaida papildo socio-kultūrinį ir socio-edukacinį bendruomenės kontekstą reikšmingais aspektais. Modernios socialinės plėtros kryptys pateikia naujų efektyvių būdų sprendžiant socialinės atskirties, skurdo, diskriminacijos, rasizmo ir kt. socialines problemas, vienu pagrindiniu veiksniu įvardina socialinių žinių reikšmę visuomenėje. Pastaruoju metu daugelis autorių savo mokslinėse studijose aptaria universiteto, kaip švietimo ir tyrimų paslaugų teikėjo bei inciatyvų skleidėjo, vaidmenį socialiniam bendruomenės įgalinimui bei pabrėžia universiteto tyrimų reikšmingumą modernios bendruomenės plėtrai bei bendruomenės sutelktumo didinimui. Straipsnyje pristatomi bendruomenės ir pilietinės visuomenės tyrimai, alikti Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkų bei tyrėjų, apžvelgiami šių tyrimų rezultatai. Apibendrinus atliktus bendruomenės tyrimus galima teigti, kad globalizacijos procesai Lietuyvoje, kaip kitose Europos šalyse apsprendžia naujus universiteto vaidmens bendruomenėje aspektus. Šiuolaikinis modernus universitetas dalyvauja ne tik akademinėse studijose, bet ir socialiniuose taikomuosiuose tyrimuose, žiniomis įgalina bendruomenes, teikdamas naujas socialines ir edukacines iniciatyvas mažina socialinę atskirtį bei didina bendruomenės sutelktumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendruomenė; Bendruomenės kūrimas; Community; Community building.

ENSocial and political changes in Europe influenced by globalisation and the spread of modern tendencies of social policy enrich the socio-cultural and socio-educational context of the community with significant aspects. Trends of modern social development present new efficient ways of solving problems of social exclusion, poverty, discrimination, racism and others, make the importance of social knowledge one of the main factors in society. Recently many authors discuss in the scientific studies the role of the university as a provider of educational and research services and a disseminator of initiatives to social empowering of the community and underline the significance of university investigations to the development of a modern community and increasing the concentration of the community. The article presents investigations into the community and civil society conducted by scientists and investigators of the Faculty of Social Sciences of Kaunas University of Technology, reviews the results of these investigations. Having summed up the investigations carried out it can be stated that globalisation processes in Lithuania like in other European countries determine new aspects of the role of the university in the community.

ISSN:
1613-8953
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9591
Updated:
2021-03-22 13:46:01
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: