Grėsmė - kaip saugos rinkos plėtros dimensija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grėsmė - kaip saugos rinkos plėtros dimensija
Alternative Title:
Threat as a dimension for security industry development
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 76 (68), p. 102-112
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas viešojo ir privataus saugos sektorių veikimo turinys teikiant asmens ir turto saugos, visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos paslaugas. Autorius kelia saugos rinkos plėtros galimų pavojų problemą. Šie pavojai kyla, kai siekiama susiaurinti policijos ir kitų viešųjų saugos tarnybų funkcijas bei išplėsti privačių saugos struktūrų teikiamas paslaugas. Straipsnyje tyrinėjama saugos rinkos norminio reglamentavimo grėsmė. Autorius įžvelgia, jog 2004 m. liepos 8 d. priimtas LR Asmens ir turto saugos įstatymas neišsprendė privataus saugos sektoriaus teisinio reguliavimo spragų. Vienas iš pavojų vykdant privačią saugos veiklą – veiksmingų teisinio reguliavimo mechanizmo garantijų nebuvimas, saugant pagrindines piliečių teises ir laisves. Tai susiję su privačių saugos struktūrų veiklos specifika, fizinės prievartos, specialiųjų priemonių ir šaunamųjų ginklų naudojimu, privačios detektyvinės veiklos įgyvendinimu ir pan. Straipsnyje nagrinėjamas tokių hipotetinių reiškinių kaip privati policija, saugos paslaugų privatizavimas ir jų vyravimas šiuolaikinėje visuomenėje. Laisvos rinkos sąlygomis saugos paslaugos laikomos preke, kurią galima nusipirkti arba parduoti, o viešas ir privatus saugos sektoriai – pramone, teikiančia tokias paslaugas. Daroma išvada, kad saugos rinkos plėtros grėsmė mažėtų, o saugos rinkos plėtra būtų veiksminga pakeitus valstybės vykdomą politiką asmens ir turto saugos, visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sauga; Rinka; Viešasis sektorius; Privatus sektorius; Grėsmė; Policija.

ENThe article analyses the operation of public and private protection services in the context of protecting individuals and property, and ensuring public safety and public order. The author raises the problem of possible risks related to the development of a market for protection services. The risk is present when there are attempts to reduce police and other public protection functions and to expand the services provided by private protection firms. The article studies the risk of protection market regulation. The author perceives that the Law on the Protection of an Individual and Property of the Republic of Lithuania of 8 July 2004 did not eliminate gaps in legal regulation of the private protection sector. One of the risks of private protection activities is the absence of effective legal regulation mechanisms in protection of fundamental rights and freedoms of citizens. This is related to specific activities of private protection structures, their use of special measures and armed guns, private detective activities, etc. The article analyses such hypothetical phenomena as private police, privatisation of protection services and their prominence in contemporary society. In the free market, protection services are considered to be goods which can be purchased or sold, while public and private protection sectors are considered to be an industry providing such services. The conclusion is that the risk of continued growth in the development of the protection market would decrease but the development of the market would be effective if the government were to change its policy towards protection of individuals and property and ensuring public safety and public order.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/954
Updated:
2018-12-17 11:33:16
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: