Privatizacijos procesai teisėtvarkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privatizacijos procesai teisėtvarkoje: disertacija
Alternative Title:
The Processes of privatization in law-enforcement
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tyrinėjamas naujas požiūris į asmens ir visuomenės saugumą bei viešosios tvarkos apsaugą. Rinkos išplitimas, informacinės visuomenės formavimasis kelia naujas grėsmes asmens ir jo nuosavybės saugumui, todėl tenka ieškoti alternatyvų kaip užkirsti kelią šiems pavojams. Asmens, visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos funkcija gali būti perduota privačios saugos institucijoms. Šiuo atveju valstybės įgaliotos institucijos (policija) veiktų konkurencinėmis sąlygomis su privačios saugos struktūromis, nes saugos paslaugų rinkoje saugos paslaugos tampa kaip verslas. Pirmoje disertacijos dalyje “Viešųjų ir privačių interesų derinimo problema teisėtvarkoje” nagrinėjamos viešųjų ir privačiųjų interesų saugumo poreikių suderinamumo galimybės; antroje - “Privačios saugos struktūros ir jų vaidmuo užtikrinant teisėtvarką” - privačių saugos struktūrų plėtros teoriniai modeliai bei minėtų struktūrų galimybės būti visuomenės saugumo užtikrinimo sistemos dalimi; trečioje - “Policijos ir privačių saugos struktūrų veiklos derinimas” - analizuojamos teisinės policijos ir privačių saugos struktūrų veiklos suderinamumo prielaidos. Daroma išvada, kad gali egzistuoti privatus teisėtvarkos sistemos modelis, kuris remtųsi privačių saugos struktūrų veikla. Valstybė, atsižvelgdama į socialines ir ekonomines sąlygas, įvertina, jog privačios saugos struktūros gali privatizuoti dalį asmens, visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos funkcijų ir užimti svarią vietą, kuriant privatų saugumo sistemos modelį. [Iš leidinio]

ENThe dissertation explores new approach to safety of an individual and a society and defense of public order. Spread of the market, emergence of informational society pose new threats to safety of an individual and his property, as a result, one has to look for alternative ways to prevent these dangers. The functions of ensuring safety of an individual, society and defending of public order can be transferred to private security institutions. In this case, institution authorized by the state (police) would act in a competition with private security agencies, because on the market of security services, security services become a business. In the first part of dissertation, entitled “The problem of reconciling private and public interests in the legal field”, examines the possibilities of reconciling the need for safety in public and private interests; in the second part, “Private security agencies and their role in ensuring conformity with law”, looks into theoretical models of development of private security agencies and possibilities of the mentioned agencies to form a part of society’s security system; in the third, “Harmonization of police and private security agencies’ activities”, the author analyzes legal assumptions for reconciling activities of police and private security agencies. The conclusion is drawn that a private model of law-enforcement system, which would be based on activities of private security agencies. The state, taking into consideration social and economic conditions, evaluates that private security agencies can privatize a part of functions of ensuring safety of an individual, society and defending public order and play a considerable role in building a private model of security system.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10660
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 53
Export: