On the etymology of Lithuanian "dangus"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the etymology of Lithuanian "dangus"
Alternative Title:
Dėl lie. "dangus" etimologijos
In the Journal:
Baltistica. 2021, t. 56, Nr. 2, p. 197-219
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Istorinė kalbotyra; Etymology; Historical linguistics.
Keywords:
LT
Etimologija / Etymology; Istorinė kalbotyra.
EN
Historical linguistics.
Summary / Abstract:

LTTradiciškai baltų kalbų ‘dangaus’ pavadinimas (lie. dangùs, pr. dangus) aiškinamas kaip veiksmažodžio deñgti derivatas, remiantis prielaida, kad dangus buvo suvokiamas kaip tam tikras išlenktas paviršius, dengiantis pasaulį. Tačiau šis tradicinis požiūris iki šiol palieka du klausimus atvirus: (1) kaip paaiškinti žodžio dangus darybą, panašesnę į būdvardžio negu į daiktavardžio; (2) kaip rekonstruoti praindoeuropietišką šios baltų kalbų leksinės šeimos priešistorę. Šio straipsnio tikslas – aptarti tiek morfologinę, tiek semantinę ‘dangaus’ pavadinimo struktūrą ir paaiškinti visas jo ypatybes, siūlant naują žodžio kilmės ir raidos hipotezę. [Iš leidinio]

ENTraditionally the Baltic name of the ‘sky’ (Lith. dangùs, Old Pr. dangus) is explained as derived from the verb deñgti ‘to cover’, based on the assumption that the sky was conceived of as a kind of curved surface covering the world. However, this traditional approach has left two questions open until now: (1) how to explain the formation of the word dangus, which is more akin to that of an adjective than to that of a noun; (2) how to reconstruct the PIE prehistory of this Baltic lexical family. The aim of this paper is to discuss both the morphological and the semantic structure of the word dangus and to explain all its features, by proposing a new hypothesis on its origin and development. [From the publication]

DOI:
10.15388/baltistica.56.2.2434
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94175
Updated:
2022-04-03 22:29:35
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: