Transition from the elite to mass higher education : problems and perspectives

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transition from the elite to mass higher education: problems and perspectives
In the Book:
Towards the learning society : educational issues. 2002. P. 243-262. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 7)
Keywords:
LT
Efektyvus mokymas; Žinių visuomenė.
EN
Knowledge Society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama elitinio aukštojo mokslo tapimo masiniu paradigma. Elitinio aukštojo mokslo tapimo masiniu charakteristikos išskiriamos remiantis vadybos moksle taikomomis organizacijų transformavimo koncepcijomis: rekonceptualizacija, reorganizacija, restruktūrizacija – aukštojo mokslo sistemos paradigmos, valdymo struktūros bei pedagoginio proceso lygmenyje. Pateikiamos aukštojo mokslo masiškėjimą įprasminančios koncepcijos, kurių sąveikos rezultatas – sinerginis efektas, leidžiantis aukštojo moklso masiškėjimo procese išsaugoti tradicines aukštojo mokslo vertybes, patenkinti žinių visuomenės poreikius bei siekti atviros visuomenės kokybės. Straipsnio tikslas – išryškinti aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso esmę, t.y. elitinio aukštojo mokslo kaitos į masinį aukštąjį mokslą paradigmą ir charakteristikas. Mokslinę problemą aktualizuoja klausimai: Koks turėtų būti procesas, kad aukštasis mokslas, iš elitinio tapdamas masiniu, išlaikytų savo kokybę ir tinkamai ruoštų intelektinį krašto potencialą, pajėgų inspiruoti esminius pokyčius visuomenės gyvenime? Ką daryti, kad, pereidamas į glaudžią sąveiką visuomene, aukštasis mokslas neprarastų pagrindinių vertybių, kurios lemia laisvos ir autonimiškos institucijos, kuriančios aukštojo mokslo žinias ir už jas atsakančios, esmę? Metodas – mokslinės literatūros analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Efektyvus mokymas; Žinių visuomenė; Teacher training; Knowledge Society.

ENThe article analyses the paradigm of the elite higher education becoming a mass phenomenon. Characteristics of the elite higher education becoming a mass phenomenon are singled out on the basis of conceptions of transformation of organisations applied in management: reconceptualisation, reorganisation, restructuring – at the level of the paradigms of the system of higher education, the structure of management and the pedagogical process. Conceptions that give the meaning to the process of higher education becoming a mass phenomenon are presented the result of whose interaction is a synergic effect enabling traditional values of higher education to be preserved in the process of higher education becoming a mass phenomenon, needs of society to be satisfied and quality of open society to be sought to be achieved. The article is aimed at elucidating the essence of the process of higher education becoming a mass phenomenon, that is, a change of the elite higher education to the paradigm and characteristics of mass higher education. The following questions actualise the scientific problem: What process should it be that higher education when changing from the elite into mass one should maintain its quality and properly train the intellectual potential of the country, be able to inspire essential changes in social life? What to do that when going over to close interaction with society higher education should not lose its main values, which determine the essence of a free and autonomous institution, which creates knowledge of higher education and is responsible for it? The method of the analysis of scientific literature is applied in the article.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9385
Updated:
2013-04-28 16:57:24
Metrics:
Views: 21
Export: