The Tendencies of retailing changes in the EU

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Tendencies of retailing changes in the EU
Alternative Title:
Mažmeninės prekybos kitimo tendencijos ES
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 4 (39), p. 67-75
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis mokslininkų teoriniais ir empiriniais tyrimais, statistiniais duomenimis pateikiamos mažmeninės prekybos sektoriaus kitimo tendencijos, išryškinamas internacionalizacijos procesas, dėl kurio kinta mažmeninės prekybos struktūra ir pasireiškia mažmeninės prekybos dichotomija, stambėja įmonės, intensyvėja konkurencija bei pateikiama atskirų valstybių planavimo politika ir įtaka mažmeninės prekybos plėtrai ES šalyse. Mažmeninės prekybos evoliuciniai ir struktūriniai pokyčiai ES šalyse narėse neišvengiamai susiję su prekybos vystymu šalyse kandidatėse, nes plečiant bendrąją rinką, ypač išryškėja mažmeninės prekybos internacionalizacijos aspektas, pasireiškiantis stambių prekybinių tinklų plėtra.Sektoriaus restruktūrizacija, organizaciniai ir operaciniai pokyčiai veikiantys Europos Sąjungos šalių pramonę sukėlė mažmeninės prekybos struktūrinius ir lokacinius pokyčius, kurie pasireiškė didelių grandininių įmonių plėtimu, prekybos centrų kūrimu ir augančia konkurencija sektoriuje. Globalizacijos, internacionalizacijos procesai, sukuria sąlygas tarptautinių kompanijų plėtrai. Tarptautinės operacijos naudingos tada, kai mažmeninės prekybos augimas lėtėja labiau išvystytose nacionalinėse rinkose, o mažmeninės prekybos procesas apima ne tik prekybinių operacijų vykdymą, veiklos diversifikaciją, bet ir vadybos žinių perkėlimą, technologinių novacijų taikymą, leidžiantį padidinti veiklos efektyvumą ir pasiekti konkurencinį pranašumą rinkoje. Mažmeninės prekybos struktūros kitimas parodo kiek, kokio dydžio įmonių veikia ir koks jų koncentracijos lygis rinkoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mažmeninė prekyba; Internacionalizacija; Struktūriniai pokyčiai; Konkurencija; Mažmeninės politikos planavimas; Poliarizacijos procesas; Retailing; Internationalization; Structural changes; Competition; Retail policy planning; Retail network; Polarization process.

ENBased on theoretical and empirical researches of scientists and statistical data, the article presents the tendencies of change in retail trade sector; the internationalization process is highlighted, due to which the structure of retail trade changes and the dichotomy of retail trade manifests, enterprises expand, competitiveness intensifies, as well as the planning policy of separate states and influence on development of retail trade in the EU countries is presented. Evolutionary and structural changes in retail trade in the EU member-states are inevitably related to the development of trade in the countries-candidates, as with the expansion of general market, the aspect of retail trade internationalization is especially heightened, which manifests as the development of large-scale trading networks. Sector restructuring, organizational and operational changes influencing industry of the European Union countries evoked structural and locational changes in retail trade, which manifested as the development of large-scale chain enterprises, establishment of supermarkets, and increasing competitiveness within the sector. Globalization and internationalization processes allow the development of international companies. International operations are useful, when the growth of retail trade is slowing down in more developed national markets, while the retail trade process includes not only the performance of trading operations, activities diversification, but also the transfer of management knowledge, application of technological innovations, allowing to increase the activities efficacy and to reach the competitive advantage in the market. The change in the structure of retail trade shows, how much, what size of enterprises are operating and which their concentration level is in the market.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9358
Updated:
2018-12-17 11:21:12
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: