Ekspertinis vertinimas teisėkūros procese: tarp diskrecijos ir konstitucinių imperatyvų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspertinis vertinimas teisėkūros procese: tarp diskrecijos ir konstitucinių imperatyvų
In the Book:
Teisės viršenybės link / mokslinis redaktorius Bronius Sudavičius. Vilnius : Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2019. P. 195-212
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama pažvelgti į sunkiai apibrėžiamas ekspertinių konkrečios srities žinių taikymo teisėkūros procese galimybes ir pasvarstyti apie jų norminius pagrindus. Straipsnio išeities taškas – vienas iš konstituciocentrinės teisinės sistemos elementų, t. y. nuostata, kad konstitucinėje teisėje nėra spragų, todėl bet kurį viešosios valdžios teisinį sprendimą turi būti įmanoma kontroliuoti dėl jo atitikties Konstitucijai5. Straipsnio tikslas – įvardyti svarbiausias Lietuvos konstitucines nuostatas, kuriomis užtikrinamas ekspertinių konkrečios srities žinių indėlis į teisėkūros procesą. Straipsnio objektas – konstitucinės nuostatos, įpareigojančios teisėkūros subjektą užtikrinti kokybišką ekspertų indėlį į teisėkūros procesą. Straipsnyje aptariama problematika teisėtyros darbuose nėra visapusiškai analizuota. Čia remiamasi autoriais, analizavusiais aktualias konstitucinės jurisprudencijos nuostatas (išskirtini A. Andruškevičius ir kt., E. Kūris, E. Jarašiūnas), taip pat autoriais, kurie tam tikrais aspektais analizavo ekspertinių žinių taikymą teisėkūros procese (P. Ragauskas, A. Limantė ir kt.).Pirmoje dalyje aptariama ekspertinių konkrečios srities žinių taikymo teisėkūros procese samprata ir norminis įtvirtinimas. Antroje dalyje pateikiami iš konstitucinės jurisprudencijos kylantys reikalavimai, leidžiantys užtikrinti ekspertinių žinių taikymą teisėkūros procese. Trečioje dalyje pateikiama įžvalgų apie procesinių prielaidų konstituciniu lygmeniu kvestionuoti ekspertinio vertinimo teisėkūros procese potencialą. Pabrėžtina, kad šiame straipsnyje pateikiama pirminių teorinio pobūdžio įžvalgų, kuriomis remiantis tęsiami teisėkūros proceso tyrimai ir konkrečių atvejų analizė. Šiuo straipsniu nesiekiama kvestionuoti priimtų teisės aktų turinio. Jame pabrėžiamas konstitucinių standartų užtikrinimo elementas lemia, kad aktualiausias yra teisėkūros procesas, kuris yra Konstitucinio Teismo kompetencija. Be to, straipsnyje atliekama teisėtyros darbų analizė, leidžianti įvertinti ekspertinių žinių taikymo teisėkūros procese galimybes konstituciniu lygmeniu, taip pat įvardijamos darbo tikslui pasiekti aktualios konstitucinės jurisprudencijos nuostatos.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93057
Updated:
2022-01-06 17:08:52
Metrics:
Views: 35    Downloads: 8
Export: