"Kaip namie" (sociolingvistinė frazeologizmo interpretacija)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kaip namie" (sociolingvistinė frazeologizmo interpretacija)
Alternative Title:
"Kaip namie" (Just like at home): sociolinguistic interpretation of the phraseological idiom
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2019, t. 26, p. 184-198. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTLyginamasis frazeologizmas kaip namie būna pasitelkiamas aiškinantis lokalinę bei dvasinę savivoką toje aplinkoje, kurioje esi: ar jautiesi esąs namie, kaip namie, ar jautiesi svetur, svetimas. Svarbiausi „namų“ sąvokos turinio dėmenys būna vieta, žmonės, kalba ir kultūra. „Namų“ sąvoką gali sudaryti vienas arba keli tų dėmenų, jų dermė. Kalbamasis frazeologizmas implikuoja sudėtingą semantiką: pirma, iš vietos prieveiksmio namie suvokiame, kad kalbama apie tam tikrą (daiktinę, realią, ar abstraktesnę, įsivaizduojamą, tariamą) vietą, erdvę; antra, susietas su lyginamuoju jungtuku kaip tas prieveiksmis rodo, kad kalbama apie ne-namus – vietą, kuri tik tam tikru atžvilgiu yra tokia pat kaip namai ar bent į juos panaši. Žodynai nurodo šią frazeologizmo reikšmę: „gerai, laisvai [jaustis]“. Kontekstai rodo, kad kalbos vartotojai kaip ypač būdingą pripažįsta jame implikuotą reikšmę „jauku, saugu“. Iš kontekstų taip pat matyti, kad frazeologizmą kaip namie ir jam tolygius, artimus pasakymus vieni kalbos vartotojai (net ir jaunosios kartos atstovai) sieja su tam tikra vieta (paprastai gimtine), su artimais, savais žmonėmis, su sava (gimtąja) kalba, su (iš visų tų aplinkybių einančiu) buvimo būdu; kiti (ypač jaunieji) jau persiėmę kosmopolitine savivoka: jie teigia visur galintys jaustis kaip namie. Kultūrologai, sociologai teigia, kad šiandienos žmogus vis dažniau namų ieško kultūroje, tuo būdu tarsi stengdamasis susigrąžinti tai, kas vis labiau tolsta, tikrąją realybę keisdamas sąlygine. Ypač ryški šių teiginių iliustracija yra skulptoriaus Antano Šnaro sukurta frazeologizmo KAIP NAMIE skulptūra-instaliacija; ji – didžiulėmis, beveik pusantro metro, granito raidėmis „parašyta“ frazė – 2008 metais trumpam laikui buvo statoma įvairiose Vilniaus vietose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyginamasis frazeologizmas (frazeologinis palyginimas); Regioninė (lokalinė) savivoka; Namų samprata; Vieta (erdvė); Kultūra; Phraseological comparison; Regional self-knowledge; Concept of home; Place (space); Culture.

ENPhraseological comparison kaip namie (Just like at home) is used whilst selfexplaining the local as well as spiritual (emotional) self-knowledge in the place that you are: do you feel like you are at home, just like home or do you feel foreign. The most important aspects of “home” are place, people, language and culture. The concept of “home” could be constructed from one or a few of the aspects, their harmony. The phraseological comparison implicates complicated semantics: first of all, from the adverb namie “at home”, we can apprehend that we are talking about a specific (physical, real, or abstract, imaginary, unreal) place, space; second, this adverb connected with the conjunction kaip “like” can show that we are talking about not-home – place which only from a certain angle can resemble home. In dictionaries, this phraseological definition can be found: “[to feel] good, free”. Context clues show that speakers are fond of the “comfortable, secure” meaning. In addition, context clues can display that some speakers (even from the younger generation) could associate the phraseological idiom kaip namie with a certain physical place, relatives, native language and even with the whole existence (of all the circumstances); others (especially younger ones) already have the cosmopolitan self-knowledge: they insist that they can feel like being at home anywhere. Academics of culture, sociologists assert that a modern person would more often search for home in culture and in a way is trying to bring back something that is slowly becoming foreign, changing substantial reality to circumstantial one. A very clear illustration of these points can be seen in the sculptor Antanas Šnaras’ phraseological sculpture-installation “Kaip namie”; in 2008, this gigantic, almost a meter and a half, in granite letters “written” phrase was placed in various squares of Vilnius for a brief moment. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92580
Updated:
2021-03-17 10:21:20
Metrics:
Views: 56    Downloads: 7
Export: