Kretuonas : cut-marks on human bones and their implications for the burial traditions of Early-Middle Neolithic communities in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Kretuonas : cut-marks on human bones and their implications for the burial traditions of Early-Middle Neolithic communities in Lithuania
Alternative Title:
Kretuonas: žmonių kaulai su pjovimo žymėmis ir jų reikšmė ankstyvojo–vidurinio neolito laidojimo tradicijoms dabartinėje Lietuvos teritorijoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2020, t. 27, p. 8-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kretuonas; Pjovimo žymės; Bioarcheologija; Neolitas; Laidojimo tradicijos; Kretuonas; Cut-marks; Bioarchaeology; Neolithic; Burial traditions.
Keywords:
LT
Akmens amžius / Stone Age; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Bioarcheologija; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kretuonas; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Neolitas; Pjovimo žymės.
EN
Bioarchaeology; Cut-marks; Neolithic.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomi nauji bioarcheologiniai atradimai, padaryti iš naujo peržiūrėjus 1980 m. tyrinėtų Kretuono 1B gyvenvietėje rastų kapų osteologinę medžiagą. Peržiūrint osteologinę Kretuono 1B kapinyno medžiagą, ji buvo kruopščiai valoma sausuoju būdu ir analizuojama, naudojant mažo didinimo didinamąjį stiklą. Iš naujo peržiūrėta ir ištirta bioarcheologinė medžiaga atskleidė pirmuosius dabartinės Lietuvos teritorijoje žinomus perimortalinius žmogaus kaulų pjaustymo atvejus. Kape 2 palaidoto 14–16 metų amžiaus nenustatytos lyties individo kairysis žastikaulis bei dešinysis šlaunikaulis turėjo pakartoninių, perimortalinių pjūvių / kirčių žymių, kurios buvo atliktos aštriu, precizišku įrankiu pjaunant išilgai kaulų išilginės ašies, o vėliau perlaužiant juos skersai. Žmonių kaulų su pjovimo / kapojimo žymėmis suradimas pats savaime nėra unikalus ar vertas atskiro straipsnio, tačiau tokių atvejų buvimas archeologinėje medžiagoje leidžia kelti klausimus apie vidurinio–vėlyvojo neolito (5500/5300–3100/2900 cal BC) bendruomenių laidoji - mo tradicijas. Šiame straipsnyje, remiantis Kretuono 1B medžiaga bei europiniu archeologiniu kontekstu, gali - ma teigti, jog dabartinėje Lietuvos teritorijoje vidurinia - me–vėlyvajame neolite gyvenusios bendruomenės turėjo skirtingas laidojimo tradicijas. Ne su visais mirusiaisiais buvo elgiamasi vienodai – dalis jų iki palaidojimo perei - davo skirtingas laidojimo apeigas, kurių metu galėjo būti mėsinėjami, atskiriamos tam tikros jų kūno dalys.Tokie atvejai yra nustatyti beveik visuose žinomuose Europos kapinynuose, todėl Kretuono bioarcheologinėje medžia - goje surastas atvejis tik parodo, kad dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenusios bendruomenės buvo bendros euro - pinės medžiotojų-rankiotojų rituališkai turtingos ir įvai - rios laidosenos dalis. Tikėtina, kad iš naujo peržiūrėjus ankstesnių tyrinėjimų metu Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse rastą akmens amžiaus laidojimo objektų bioarcheologinę medžiagą, bus nustaty - ta ir daugiau panašių atvejų. [Iš leidinio]

ENThis paper presents new bioarchaeological data obtained during the re-analysis of human skeletal materials from the Early–Middle Neolithic Kretuonas 1 graves, excavated in 1980. The re-analysis of 6 inhumation burials revealed the earliest-known cases from Lithuanian archaeological material to show signs of perimortem cut-marks left on human bones. An evaluation of the first cases of perimortem human bone cut-marks in the broader European archaeological context allowed us to argue that different burial practices existed in Early–Middle Neolithic communities in the present territory of Lithuania. What is more, we argue that different people received different mortuary practices, and that their cadavers were handled in distinct ways. [From the publication]

DOI:
10.15181/ab.v27i0.2175
ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91388
Updated:
2021-03-18 21:24:42
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: