Historical narrative for constructing national identity: the case of the English-language Lithuanian American cultural press in the second half of the twentieth century

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Historical narrative for constructing national identity: the case of the English-language Lithuanian American cultural press in the second half of the twentieth century
Alternative Title:
Istorijos naratyvas tautinio tapatumo konstravimui: anglakalbės XX a. II pusės kultūrinės JAV lietuvių spaudos atvejis
In the Journal:
Istorija [History]. 2020, Nr. 119, p. 70-90
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; Australija (Australia); Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Leidyba / Publishing; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTLietuviškos spaudos, kaip ypatingos svarbos lietuvių diasporos narių tarpusavio komunikavimo reiškinio, ištakos siekia XIX a. Kitakalbės lietuvių išeivijos spaudos radimuisi ir vystymuisi svarbiais laikytini su Lietuvos politine situacija – okupacijomis ir šalies nepriklausomybės įtvirtinimu susiję įvykiai: XX a. pradžia, kai pastebimi pirmieji bandymai supažindinti amerikiečius su lietuvių tautos padėtimi Rusijos imperijoje ir taip formuoti viešąją nuomonę siekiant prisidėti prie šalies tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjimo, taip pat XX a. vidurio politiniai įvykiai, skatinę emigracijoje esančius lietuvius telktis atkurti okupuotos valstybės nepriklausomybę. Iš viso gausaus XX a. antrosios pusės lietuvių išeivijos spaudos masyvo, kurio didžioji dalis buvo publikuojama JAV, išskirtinas kultūrinės anglakalbės spaudos korpusas. Tai – leidyklos Manyland books, Lithuanian Library Press bei žurnalas Lituanus. Be jų, dar minėtinos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro, Lietuvių enciklopedijos, kitų leidėjų iniciatyvos. Visus juos vienijantis bruožas buvo tautinio tapatumo modelio, paremto valstybę, bendruomenę, jos narius, bendras vertybes ir tradicijas aprašančių elementų raiška. Istorinis naratyvas visų jų leidyboje atsispindėjo kaip vienas svarbiausių, esmingai lemiančių tautinės savasties reprezentavimą. Straipsnyje nagrinėjama, kaip skirtingos leidybos organizacijos, išnaudodamos žanrinę tekstų įvairovę, platų teminį istorijos spektrą, kūrė tapatybinį individo ir šalies konstruktą. Nagrinėjami bendrieji turinio sklaidos bruožai JAV ir kitų Vakarų Europos šalių, Australijos visuomenei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: JAV; Kultūrinė spauda; Leidyba; Lietuvių diaspora; Lithuanian Library Press; Lituanus; Manyland books; Cultural press; Lithuanian Library Press; Lithuanian diaspora; Lituanus; Manyland books; Publishing; USA.

ENThe origins of the Lithuanian press as an especially important means of communication among the members of the Lithuanian diaspora date back to the 19th century. Historical events related to Lithuania’s political situation, i.e., occupations and the establishment and consolidation of the country’s independence, played a significant role in the formation and development of the Lithuanian press in a foreign language. The first attempts to familiarize Americans with the situation of Lithuania and its people in the Russian Empire, and therefore to shape public opinion in order to contribute to the homeland’s national revival and liberation movement, took place in the early 20th century. The political events of the mid-20th century encouraged Lithuanian immigrants to rally their support for the restoration of the independence of the state. The English-language cultural press, most of which was published in the USA, constitute the majority of the second half of the 20th century Lithuanian diaspora press body. These include the publications by the publishing houses, Manyland Books and Lithuanian Library Press, and a quarterly journal, Lituanus. The initiatives by the Lithuanian Research and Studies Center, Lithuanian Encyclopedia and other publishers are also worth of mentioning. National identity based on the state, community and its members, and common values and traditions, was the unifying feature of the English-language Lithuanian cultural press. The historical narrative, as one of the most important and decisive representations of national identity, stood out in all publications.This article examines how different publishers, using genre diversity of texts and a broad spectrum of historic topics, were able to create an identity construct of the individual and the country. The article also looks into the general features of content dissemination in the USA, Western Europe and Australia. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2020.119.4
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91254
Updated:
2022-02-21 12:30:14
Metrics:
Views: 12
Export: