The Selection criteria of volunteers for work in the community with children from the risk groups

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Selection criteria of volunteers for work in the community with children from the risk groups
Alternative Title:
Savanorių atrankos kriterijai darbui su rizikos grupės vaikais bendruomenėje
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2012, Nr. 9(1), p. 48-53
Keywords:
LT
Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Rizikingas elgesys / Risky behavior; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTAktuali problema - savanorių apmokymas darbui su labiausiai pažeistais visuomenės nariais - rizikos grupės vaikais. Daugelis organizacijų taiko tokius atrankos būdus kaip savanorio pažinimas renkant informaciją pirminio pokalbio metu; anketos pildymas, kurioje atsispindi svarbiausia informacija apie savanorį; bei reikalaujamos rekomendacijos norint dirbti su rizikos grupės vaikais. Nėra sistemingos savanorių atrankos, todėl geriausia būtų kurti visoms organizacijoms panašią savanorių atrankos sistemą. Kiekviena savanorius jungianti organizacija atsižvelgdama į savo specifiką ir poreikius bei savanorių motyvaciją, formuluoja savus atrankos kriterijus ir kuria savitą metodiką. Tyrimo problema apima klausimus: Kokie yra pagrindiniai savanorių atrankos kriterijai darbui su rizikos grupės vaikais bendruomenėje? Kas užtikrina sėkmingą savanorių veiklą dirbant su rizikos grupės vaikais? Tyrimo objektas- savanorių atrankos kriterijai darbui su rizikos grupės vaikais bendruomenėje. Tyrimo tiksiąs - atskleisti savanorių atrankos kriterijus darbui su rizikos grupės vaikais bendruomenėje. Tyrimo imtis. Tyrime buvo naudota „sniego gniūžtės" atranka. Tyrime dalyvavo šeši savanorių koordinatoriai, kurie buvo atrinkti darbui su rizikos grupės vaikais bendruomenės centruose. Tyrime dalyvavo išskirtinai tik moterys. Tyrimo procesas. Duomenų rinkimas vyko 2011 metais. Tyrimo procedūrą sudarė keli etapai: 1) mokslinės literatūros studijavimas; 2) pasirengimas tyrimui; 3) tyrimo vykdymas; 4) tyrimo metu gautų duomenų analizavimas ir interpretavimas. Duomenys buvo analizuoti, taikant kokybinę turinio analizę. Tyrimo rezultatai. Paaiškėjo, kad savanorių atranka susideda iš kelių etapų: anketos, individualaus pokalbio ir grupinių užsiėmimų.Apibendrinus respondentų atsakymus, galima teigti, kad norintis tapti savanoriu, pirmiausia asmuo turi užpildyti anketą, kurios metu (arba atskirai) vyksta individualus pokalbis su kandidatu į savanorius bei vyksta kandidato į savanorius stebėjimas grupinio užsiėmimo metu. Atlikus tyrimo rezultatų analizę buvo išskirti keli savanorių atrankos kriterijai, reikalingi darbui su rizikos grupės vaikais bendruomenėje: motyvacija, savanorio asmenybė, pomėgiai, amžius, asmeniniai patyrimai. Išvados. Sėkmingo darbo su rizikos grupės vaikais bendruomenėje kriterijai yra motyvacija, savęs vertinimas, empatija, vertybinė orientacija, specialieji gebėjimai, sugebėjimas spręsti konfliktines situacijas, lyderiavimas. Savanoris norintis sėkmingai dirbti su rizikos grupės vaikais bendruomenėje turi pasižymėti tokiomis savybėmis kaip: žmoniškumas, meilė ir atjauta, altruizmas, lygiateisiškumas, tolerancija ir pagarba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nevyriausybinės organizacijos (NVO); Rizikos grupės vaikai; Savanoris; Savanorių atranka; Savanorių atrankos kriterijai; Children from the risk groups; Criteria of selection of volunteers; Non-govemmentai organizations (NGO); Selection of volunteers; Volunteer.

ENTraining of volunteers for work with the most frustrated members of the society - children from the risk groups is still a relevant issue. Many organizations apply such ways of selection as: get to know about a volunteer white collecting information during the first interview; filling in the most important information about a volunteer in the questionnaire; also it is required a reference in order to work with children from the risk groups. There is no system to select volunteers, so it is favourable to arrange a similar system of selection for all organizations. According to its particularity and needs and motivation of the volunteers every volunteering organization develops criteria of selection and designs individual methodology. The research topic involves such issues: What are the main criteria of selection of volunteers for work in the community with children from the risk groups? What guarantees successful activities of volunteers working with children from the risk groups? Subject of the research is criteria of selection of volunteers for work in the community with children from the risk groups. The aim of the article is to expose criteria of selection of volunteers for work in the community with children from the risk groups. Criteria for a successful work in the community with children from the risk groups are: motivation, self- confidence, empathy, preference of virtues, special skills, ability to solve conflicts, leadership. A volunteer, having a wish to work in the community successfully with children from the risk groups, has to have such qualities: humanity, love and compassion, altruism, sense of equality, tolerance and respect. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89939
Updated:
2022-03-04 09:24:52
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: