Supplementary development as a factor enhancing the life quality of children living at children's care home

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Supplementary development as a factor enhancing the life quality of children living at children's care home
Alternative Title:
Papildomas ugdymas kaip veiksnys gerinant vaikų, gyvenančių globos namuose, gyvenimo kokybę
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2009, Nr. 6(1), p. 9-13
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Papildomas ugdymas; Potyriai; Potyriai, vaikų globos namai; Saviraiška; Vaikų globos namai.
EN
Care Home; Children; Children's Care Home; Experiences; Extra-curriculum education; Life quality; Self - expression; Self – expression; Supplementary development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas papildomas ugdymas kaip veiksnys gerinant vaikų, gyvenančių globos namuose, gyvenimo kokybę. Tyrimo rezultatai atskleidė užsiėmimų lankomumo kriterijus, ir potyrių siekiamybę. Išsiaiškinta, kad dažniausiai tai būna menai ar sportas. Svarbiausi jų pasirinkimo rodikliai: įdomi užsiėmimų forma, vadovo kompetencija, įgyjamos papildomos žinios, džiaugsmo potyriai tame ką daro, nepriklausomybė ir teigiamas veiklos įvertinimas. Atsižvelgiant į vaikų globos namų auklėtinių psichines ir socialines aplinkybes, papildomas ugdymas labai svarbus vaikų gyvenimo kokybei gerinti. R. Ramašauskienė (2007) teigia, jog ankstesnieji tyrėjai pastebėjo, kad vaikams, augantiems vaikų globos institucijose, būdingas emocijų skurdumas, prieraišumo stoka, bendras pasyvumas, apatija ir menkas domėjimasis aplinka, dažnai peraugantis į emocijų ir elgesio sutrikimus. Pastaruoju metu pedagogai, švietimo specialistai organizatoriai dažnai kelia klausimą, kaip galima efektyviau plėtoti papildomą ugdymą ne tik kaip dalykinių žinių suteikimo priemonę, bet - ir kaip būdą, kaip spręsti aktualias dabarties problemas. Papildomo ugdymo koncepcijos apmate pagrįstai teigiama, kad papildomas ugdymas iki šiol neretai siaurinamas iki būrelinės veiklos supratimo. Tame pačiame dokumente teigiama, kad tikslai daug platesni: ugdyti demokratišką, socialų, savarankišką, kūrybišką vaiką, paruošti jį pilietiškai aktyviam gyvenimui. Tačiau papildomas ugdymas kaip veiksnys gerinant vaikų, gyvenančių globos namuose gyvenimo kokybę, mažai tyrinėtas. [Iš leidinio]

ENThis article analyses supplementary development as a kind of a factor enhancing life quality of children living at Children's Care Home. Research results revealed occupation attendance criteria and pursuit for experiences. It was find out that usually such experiences were arts or sports. The most important factors of activity selection were interesting activity form, the competence of a leader or instructor, supplementary acquired knowledge, experiences of admiration in the activity they were performing, independence and positive activity assessment. Considering psychical and social conditions of children living at Children's Care Home supplementary development is very important for improving children's life quality. R. Tamašauskiene (2007) maintains that previous researches noticed that poverty of emotions, lack of affection, overall passiveness, apathy and poor interest in surroundings often transforming into disorders of emotions and behaviour were characteristic to children living at Children's Care Institutions. Lately pedagogues, education specialists and organizers frequently raise a question - what is the most efficient way to advance supplementary development not barely as a tool delivering discipline knowledge, but as a method to solve relevant present - day problems. It is reasonably maintained in supplementary development concept draft that supplementary education has been still narrowed to the conception of extracurricular activity. But the document itself affirms that the scale of goals is wider: to raise a democratic, social, independent and creative child, to prepare him for public - oriented active life. But supplementary development as a factor enhancing the life quality of children living at Children's Care Home has not been still investigated sufficiently. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89635
Updated:
2021-03-04 09:25:41
Metrics:
Views: 7
Export: