Klaipėda university childhood pedagogy study programme students’ connections between learning provisions and study quality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Klaipėda university childhood pedagogy study programme students’ connections between learning provisions and study quality
Alternative Title:
Klaipėdos universiteto vaikystės pedagogikos studijų programos studentų mokymosi nuostatų ir studijų kokybės sąsajos
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2020, Nr. 2 (31), p. 100-110
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTAukštasis mokslas, mokslinė veikla ir inovacijos atlieka svarbią funkciją palaikant socialinę sanglaudą, ekonomikos augimą ir pasaulinį konkurencingumą. Visuomenės globalizacijos, mokslo ir darbo rinkos virsmo kontekste išryškėja aukštojo mokslo paradigmos kaitos priežastis – siekis parengti studentą, kad jis kuo geriau atliktų savo vaidmenį visuomenėje, patenkintų savo ir darbdavių lūkesčius. Tad vienas esminių Klaipėdos universiteto keliamų uždavinių – tobulinti rengiamų specialistų studijų kokybę. Kintant aukštojo mokslo paradigmai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ypač aktualios tampa į studentą orientuotos studijos. Bolonijos proceso dokumentuose pažymima studentų dalyvavimo svarba užtikrinant aukštojo mokslo kokybę. Keliamas tyrimo tikslas – atskleisti KU Vaikystės pedagogikos studijų programos studentų mokymosi nuostatų ir studijų kokybės sąsajas. Tikslui realizuoti anketinės apklausos būdu apklausti 131 Klaipėdos universiteto Vaikystės pedagogikos studijų programos studentas. Duomenys analizuoti SPSS programa (24 versija). Analizuojant duomenis taikyti šie statistinės analizės metodai: aprašomoji statistika (dažniai, vidurkiai), Kruskal’io-Wallis’o, Mann’o-Whitney’aus kriterijai ir Spearman’o koreliacija. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad Vaikystės pedagogikos studijų programos kokybę studentai vertino labiau aukštais nei vidutiniais ar žemais balais: maždaug pusė apklaustųjų ją įvertino 4 balais, maždaug trečdalis – 5 balais. Nuolatinių – sesijinių studijų formos studentai aukščiau vertino studijų programos kokybę, palyginus su nuolatine ar ištęstine forma studijuojančiais studentais. Išryškėjo tendencija, kad vyresni (35–58 m. amžiaus grupės) studentai aukščiau vertino studijų kokybę nei jaunesni (18–23 m. ir 24–34 m.).Daugelis studentų renkasi giluminį mokymosi motyvą, tai atskleidžia brandų studentų požiūrį į studijas ir kompetencijų ugdymąsi. Patys už studijas mokantys studentai buvo linkę pritarti, kad studento motyvacija yra svarbus studijų kokybės veiksnys, palyginus su studentais, kurių studijas finansuoja valstybė. Magistrantūros studijų programos studentams svarbesni savarankiško darbo užduočių atsiskaitymo būdai ir informacijos apie studijų proceso organizavimą pateikimas nei bakalauro studentams. Nustatyta tendencija, kad studentams, kuriems svarbus studento motyvacijos veiksnys, yra svarbūs ir tarpusavio santykiai su dėstytojais. Be to, pastebėtas vidutinis ir statistiškai reikšmingas ryšys tarp studijų programos sandaros ir dalyko turinio, tarp dėstytojo kompetencijos ir tarpusavio santykių su dėstytojais bei tarp taikomų dėstymo metodų ir dėstytojo kompetencijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi nuostatos; Studentai; Studentų mokymosi nuostatos; Studijų kokybė; Studijų programa; Sąsajos; Correlation; Quality of the study; Students learning provisions; Study programme.

ENHigher education, scientific research and innovations play a significant role in supporting social cohesion, economic growth and global competitiveness. The Bologna Process documents note the importance of the involvement of students in the quality assurance of higher education. The aim of the article is to reveal the connections between learning provisions and study quality of the Klaipėda University (hereinafter: KU) Childhood Pedagogy study programme students. 131 students of Klaipėda University Childhood Pedagogy study programme were interviewed by means of a questionnaire. The research reveals that students’ attitudes towards individual determinants of the study quality are related to the learning provisions that they follow. Students have identified most important factors affecting the quality of studies: relationship between the student and the university teacher, student motivation to learn, teaching/learning methods and university teacher competences. The results of the research can help university management team, programme curators to enhance educational processes at the university by improving the quality of studies. [From the publication]

DOI:
10.15181/rfds.v31i2.2102
ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88817
Updated:
2021-02-02 19:07:03
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: