Loyalty, dissent, and betrayal in the liberal-nationalistic moral imagination : a Lithuanian perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Loyalty, dissent, and betrayal in the liberal-nationalistic moral imagination: a Lithuanian perspective
In the Book:
"Kollaboration" in Nordosteuropa: Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert / herausgegeben von Joachim Tauber. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006. P. 101-117. (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts ; Bd. 1)
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTLojalumas, kitamanystė ir išdavystė šiame darbe išskleidžiamos kaip trys atraminės politinės ir moralinės kategorijos, leidžiančios analizuoti liberaliojo nacionalizmo moralinę vaizduotę. Jei konservatyviojo nacionalizmo moralinė vaizduotė lojalumą paverčia jokių abejonių nekeliančia ir savaime suprantama laikysena, kuri tampa saviškio politinio atpažinimo ir grupinio identifikavimo instrumentu, liberaliojo nacionalizmo vaizduotė lojalumą sieja su laisvai pasirinkta ir atmetimui atvira savęs susiejimo su bendruomene galimybe, kuri ne tik neprieštarauja savosios bendruomenės kritikai bei jos sprendimų kvestionavimui, bet kaip tik išryškina moralinio ir politinio pasirinkimo bei ištikimybės laisvę ir jokių ilgalaikių garantijų nebuvimą. Lojalumas čia galimas tol, kol tavoji bendruomenė negraso tavo asmens moralinei substancijai ir nedeformuoja tavųjų pasirinkimų bei principų. O kitamanystė konservatyviojo nacionalizmo vaizduotės apskritai nėra laikoma savaimine vertybe – šioje vietoje konservatyviojo ir liberaliojo nacionalizmo moralinės vaizduotės keliai išsiskiria. Išdavystė gi konservatyviojo nacionalizmo yra siejama su savosios grupės ar kultūros moraliniu teismu ar kritika, pranokstančia vidines ribas ir tampančia viešo ar tarptautinio gyvenimo faktu. Tuo tarpu liberaliojo nacionalizmo vaizduotė, priešingai, išdavystę sieja su kritikos baime ir nusigręžimu nuo deklaruotų vertybių bei principų. Straipsnyje šiuo aspektu analizuojami trys liberalūs išeivijos mąstytojai – lietuvių liberalaus nacionalizmo atstovai Vytautas Kavolis, Aleksandras Štromas ir Tomas Venclova. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lojalumas; Nuomonių skirtumas; Moralinė vaizduotė; Liberalus nacionalizmas; Loyalty; Dissent; Moral imagination.

ENIn this work loyalty, dissidentism, and betrayal are unfolded as three bearing political and moral categories that enable the analysis of a moral vision of liberal nationalism. If a conservative nationalism's moral vision turns loyalty into the attitude that does not raise any doubts and is a matter of course, which becomes an instrument of political recognition of the in-group members and group identity instrument, the image of a liberal nationalism ties loyalty to the concept of “freely chosen” and opens to rejection the possibility to connect oneself with society, which not only does not contradict the criticism of own society but also questions its decisions. It actually highlights the lack of moral and political choice and freedom of loyalty and any long-term guarantees. Loyalty here is possible as long as your society does not threaten your personal moral substance and does not deform your choices and principles. Whereas the dissidentism of the conservative nationalistic vision is actually not considered a self-contained value – here the roads of the moral visions of the conservative and liberal nationalisms part. Whereas betrayal in a setting of conservative nationalism is associated with the moral judgment or criticism of an own group or culture, that surpasses the internal limits and becomes a fact of public and international life, the vision of liberal nationalism, on the contrary, associates betrayal with the fear of criticism and turning away from declared values and principles.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8813
Updated:
2013-04-28 16:50:17
Metrics:
Views: 29
Export: