Teoriniai darnumo vertinimo aspektai ir taikymas turizmo bei kituose sektoriuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teoriniai darnumo vertinimo aspektai ir taikymas turizmo bei kituose sektoriuose
Alternative Title:
Theoretical aspects and assessment of sustainability in tourism and other sectors
In the Book:
Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. P. 381-399
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus ekonomikos vystymasis; Tvarus konkurencingumas; Darnus vartojimas; Turizmas; Sustainable economic development; Sustainable competitiveness; Sustainable consumption; Tourism.
Keywords:
LT
Darnus ekonomikos vystymasis; Darnus vartojimas; Paveldas / Heritage; Turizmas / Tourism; Tvarus konkurencingumas.
EN
Sustainable competitiveness; Sustainable consumption; Sustainable economic development.
Summary / Abstract:

LTTemos aktualumą nusako tai, jog darnaus vystymosi kontekste turizmas užima ypatingą vietą, nes turizmo sukurto bendrojo vidaus produkto didėjimas daro santykinai mažesnį nei kitų ūkio šakų neigiamą poveikį aplinkai;; dėl jo sukuriamų darbo vietų lėtėja emigracija ir atsiliekančių šalies regionų depopuliacija;; kultūrinis turizmas skatina paveldo vertės suvokimą ir saugojimą, o kaimo turizmas – tradicijų tęstinumą ir regionų vystymosi skirtumų mažėjimą (Nacionalinė darnaus..., 2009). Kita vertus, turizmas, kaip ir bet kuri kita ūkio šaka, naudoja išteklius, dalis iš jų yra neatsinaujinantieji. Netinkamai planuojama ir vykdoma turizmo veikla gali daryti žalą gamtai ir kultūros paveldui, bloginti gyvenamosios aplinkos kokybę, skatinti tradicinės kultūros nykimą bei didinti socialinį neteisingumą. Pagaliau turizmas gali ne tik padaryti daug žalos visuomenei ir aplinkai, bet ir susinaikinti pats, sunaikindamas išteklius, kuriais jis remiasi (Darnaus turizmo..., 2010). Todėl visiems dalyvaujantiesiems turizmo veikloje tenka didžiulė atsakomybė už savo veiksmus ir jų daromą poveikį.Kyla klausimas kaip įvertinti darnaus vystymosi procesą, kokius naudoti rodiklius, kurie galėtų būti taikomi šalies, regiono ar ūkio šakos lygmenyje. Šie rodikliai, kuriuos kiekvienu atveju, nuolat analizuojant šalies ar tam tikro regiono besikeičiančią situaciją, reikia vertinti, yra labai svarbūs, leidžiantys išsiaiškinti svarbiausius aspektus, pamatyti šalies ar regiono problemas. Rodiklių interpretavimas leidžia įvertinti, pateikti galimus sprendimus. Kaip matyti, tai yra bene svarbiausias aspektas analizuojant šalies vystymąsi. Pastaruoju laikotarpiu veiksmingai darnaus vystymosi rodiklių sistemai sukurti ypač daug dėmesio skiria ne tik darnaus vystymosi teoretikai, bet ir įvairios valstybinės bei tarptautinės institucijos, atsakingos už praktinį darnaus vystymosi idėjų įgyvendinimą. Labai greitai buvo suvokta, kad norint suformuluoti pagrįstus darnaus vystymosi uždavinius, numatyti veiksmingas jų įgyvendinimo priemones bei laiku jas įgyvendinti, būtina turėti aiškius vystymosi darnumo kriterijus (rodiklius). Šiame monografijos poskyryje siekiama teoriškai išanalizuoti darnumo vertinimo aspektus turizmo ir kituose sektoriuose. [Iš teksto, p. 381]

ENThe chapter presents the theoretical aspects of sustainability assessment in the tourism sector, according to legal documents; analysis clarified the concept of sustainable tourism. In the first chapter the methodology are grouped according to their covered dimensions of sustainability: environmental, social, economic. Using extensive research conducted analysis presented grouped sustainability assessment methodology that can be adapted as a tourist, as in other sectors of sustainability assessment. Identified opportunities for sustainability assessment indicators, integrated indicators and indices help. Sustainability indicators to measure the benefits of using highlight based on a detailed analysis of scientific literature and scientific works, most of which publish foreign scientists. Such a broad and comprehensive assessment of the sustainability indicators, in the second section of the article provides an opportunity presented by a number of sustainability assessment models to choose those that best meet the challenges in order to assess a country, region, city or separate sectors of the economy sustainability. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86730
Updated:
2022-01-05 18:15:49
Metrics:
Views: 26
Export: