Dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimių vertinimo įtaka mokymosi motyvacijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimių vertinimo įtaka mokymosi motyvacijai
Alternative Title:
Impact of the assessment of tenth-formers' achievements in mathematics on learning motivation
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 109, p. 110-117
Keywords:
LT
Mokymas ir mokymasis / Teaching and learning; Pasiekimų vertinimas / Achievement evaluation; Ugdymas / Education; Gamtos mokslai / Natural sciences.
EN
Impact of the assessment; Learning motivation; Mathematics study.
Summary / Abstract:

LTMatematikos dalyko patrauklumo didinimas šiandien tampa aktualia švietimo politikos problema. Atlikta antrinė analizė (2008) parodė, kad mokiniai domisi matematika, mano, kad ji reikalinga mokantis kitų dalykų bei sieja ją su savo ateitimi. Antrinė palyginamoji nacionalinių tyrimų (2006 ir 2008 metų) duomenų analizė rodo, kad X klasės mokinių pasiekimų vertinimas (mokytojo požiūris į daromą pažangą ar patiriamą nesėkmę) daro įtaką mokymosi motyvacijai. Statistiškai reikšmingi koreliacijos koeficientai rodo, kad mokiniai sutinka, jog pažymiai jiems rašomi teisingai, nes jie supranta, kaip turi atlikti darbą, kad mokytojas įvertintų gerai; mokytojas pagiria, kai mokinys padaro pažangą, ir mokytojas padeda, kai mokiniui nesiseka. Taigi mokinių norą mokytis matematikos lemia ne tik mokymosi pasiekimų vertinimas, bet ir mokinių bei mokytojo tarpusavio supratimas. Atlikus antrinę 2008 metų mokinių tyrimų duomenų analizę apie mokinių polinkį į matematiką ir mokytojo įtaką stiprinant mokymosi motyvaciją paaiškėjo, kad statistiškai stipriausiai koreliuoja veiklos, susijusios su mokytojo profesiniu pasirengimu: mokytojas sugeba sudominti dėstomu dalyku; sugeba gerai išaiškinti sudėtingus dalykus; skatina dalyvauti matematiniuose konkursuose ir olimpiadose. Stipriausia koreliacija apibūdina mokytojo profesinę kompetenciją (puikiai išmano dalyką ir sugeba išaiškinti sudėtingus dalykus). [versta iš angliškos santraukos]

ENThe enhancement of the attractiveness of the subject of mathematics has currently become a topical problem of education policy. The conducted secondary analysis of the data of national survey (2008) has shown that learners take interest in mathematics, are motivated to learn mathematics and believe that mathematics contributes to learning other subjects, as it is related to their everyday life and prospective professional career. The secondary comparative analysis of the data of national survey (2006 and 2008) reveals that the assessment of tenth-formers’ achievements (the teacher’s attitude towards learners’ achievements and success) affect learning motivation. Statistically significant correlation coefficient shows that learners appreciate receiving fair assessment, and they understand how to accomplish tasks in order to receive good evaluation from the teacher; the teacher praises learners for their achievements and helps when they experience some difficulties. Hence, the willingness of learners to study mathematics is determined by both the assessment of achievements and mutual understanding of teachers and learners. Having conducted secondary data analysis of 2008 survey on the learners’ inclination to learn mathematics and the teacher’s influence in enhancing learning motivation, it appears that the strongest statistical correlation is between the activities related to teachers’ professional readiness – the teacher should be able to raise learners’ interest in the taught subject; is able to explain difficult things; encourages to participate in mathematical competitions and olympiads. The strongest correlation defines the teacher’s professional competency (excellent knowledge of the subject and ability to explain difficult things). [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48224
Updated:
2018-12-17 13:34:17
Metrics:
Views: 28    Downloads: 17
Export: