Ona Miciūtė - Vilniaus krašto lyrikė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ona Miciūtė - Vilniaus krašto lyrikė
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTOna Miciūtė gimė 1909 m. gruodžio 1 d. Vilniuje. 1923-1932 m. mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurią baigusi įstojo į Stepono Batoro universitetą studijuoti polonistikos. Nuo pirmų studijų dienų aktyviai įsijungė į lietuvių kultūrinį gyvenimą – dalyvavo Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugijos veikloje, ilgą laiką buvo Vilniaus lietuvių studenčių sekcijos pirmininkė, su Dramos sekcijos spektakliais išvažinėjo visą Vilniaus kraštą. 1936 m. Studenčių sekcija O. Miciūtę išrinko „Jaunimo draugo“ moterims leidžiamo priedo „Sesių talka“ vyresniąja redaktore. Jame 1928 m. poetė išspausdino pirmuosius savo kūrinius. 1938 m. Meno ir literatūros draugija išleido O. Miciūtės poezijos rinkinį „Žiburiai pelkėse“. Knygutė nedidelė – iš viso 58 eilėraščiai, suskirstyti į tris skyrius: „Tėvynė ir mes“, „Lietus saulėje“ ir „Vėtroje...“. Skyrių pavadinimai nusako ir tematiką – tėvynės meilė, gamta, vidiniai išgyvenimai, socialiniai motyvai. Gražiausi posmai – nuoširdūs, įtaigūs, kupini banguojančių nuotaikų, liūdesio ir tylaus skausmo dėl gimtojo krašto nedalios. O. Miciūtė – neoromantikė, savo pasaulėjauta ir poetika labai artima S. Nėriai, kurios poezija jai atvėrė impresionistinių peršokimų, atkartojimų, paralelizmų, simbolinimo galimybes. Tačiau poetinė raiška netapati talentui ir jos panašumai nesuponuoja kūrybos lygiavertiškumo. O. Miciūtė buvo tarpukario Vilniaus krašto lyrikė, ja ir liko. Poetė patyrė visą sovietinio režimo kietumą, jos kūryba ilgai nebuvo spausdinama. Tik 1971 m., likus porai metų iki jos mirties, išėjo poezijos knyga „Slėnių paukščiai“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus kraštas; Moterų poezija; Lyrika; Vilniaus krašto kultūros ir literatūros istorija; Dienoraščiai.

ENOna Miciūtė was born on December 1, 1909 in Vilnius. In 1923-1932, she studied at Vytautas Magnum gymnasium; after the graduation, she enrolled at Stephen Bathory university to pursue Polish studies program. From the very first days she became actively involved in cultural life of Lithuanians – participated in activities of Vilnius region Lithuanian art and literature society, for a long time she was a chairwoman of Vilnius Lithuanian female student chapter, together with drama club toured all of Vilnius region. In 1936, a student chapter elected O. Miciūtė a senior editor of “Jaunimo draugas” [Youth’s friend] supplement for the women magazine “Sesių talka” [Sisters volunteering]. In this publication, in 1928, the poet published her first works. In 1938, the art and literature society published the collection of O. Miciūtė’s poems “Žiburiai pelkėse” [Lanterns in the swamp]. The book was not big: the total of 58 poems grouped into three sections: “Tėvynė ir mes“ [Fatherland and us], “Lietus saulėje” [Rain in the sun], and “Vėtroje...” [In the gale...]. Section titles describe topics covered – love of fatherland, nature, internal anguish, social motives. The most beautiful passages – sincere, convincing, full of fluctuating moods, sadness and silent pain for misfortune befalling her native country. O. Miciūtė was a neo-Romantic, close in her worldview and poetry to S. Nėris, whose poetry opened up for her opportunities of impressionistic jumps, repetitions, parallels, symbolizing. The poet endured Soviet regime in all of its harshness, her works were not published for a long time. Only in 1971 a poetry book “Slėnių paukščiai” [Valley birds] was published.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/842
Updated:
2021-02-17 14:48:26
Metrics:
Views: 92
Export: