Audito rinkos koncentracijos tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito rinkos koncentracijos tyrimas
Alternative Title:
Analysis of concentration in audit market
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAudito rinkoje, kurioje veikiančios įmonės tikrina kitų bendrovių skaidrumą, būtina efektyvi, nekoncentruota rinka. Tačiau šiuo metu vyrauja tokia problema, kad į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių audito rinkoje pasauliniu mastu dominuoja keturios audito įmonės. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių šių audito įmonių bendra rinkos dalis, atliekant į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių auditą, yra didesnė nei 90 proc., Jungtinėse Amerikos Valstijose - 78 proc. Tokia koncentracija gali lemti sisteminės rizikos atsiradimą ir kitas problemas. Didžiausiose pasaulio kapitalo rinkose audito pasiūlos nepakankamumas kapitalo rinkoms yra plačiai diskutuojama ir nagrinėjama problema. Šią problemą įvardija ne tik mokslinė literatūra, jos sprendimu jau rūpinasi ir reguliavimo institucijos, griežtindamos audito reglamentavimą bei rengdamos suinteresuotų institucijų apklausas, siekdamos surasti kompromisinius sprendimo būdus. Taigi ši tema labai aktuali pasauliniu mastu, todėl ji turėtų būti plačiau nagrinėjama ir Lietuvos mokslinėje literatūroje. Todėl šiame straipsnyje atlikta teorinė ir praktinė audito rinkos koncentracijos (oligopolijos) analizė. Teorinėje darbo dalyje aptariama koncentracijos samprata, jos eiga audito rinkoje bei audito koncentracija į biržos sąrašus įtrauktų įmonių rinkoje. Praktinėje dalyje analizuojama koncentracija Lietuvos audito rinkoje bei nagrinėjami koncentracijos sprendimo būdai. Tyrime buvo naudojami sisteminės mokslinės ir Europos valdžios institucijos teisinės literatūros analizės bei grafinės analizės metodai.Viena iš gautų tyrimo išvadų yra ta, kad Lietuvoje, kaip ir daugumoje pasaulio valstybių audito rinkoje vyrauja "Didžiojo ketverto" įmonės. Lietuvoje net 61 proc. audito įmonių pajamų uždirba "Didžiojo ketverto" įmonės, o "Didžiojo ketverto" sektoriaus rinkos lyderis yra UAB "Ernst & Young Baltic". [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auditas; Didysis ketvertas; Koncentracija; Oligopolija; Audit; Big four; Concentration; Oligopoly; The big 4.

ENAudit market, because of its nature, has to be effective and not concentrated. However, nowadays there is a problem that listed companies are only audited by four largest audit firms. In most of the European Union countries "The big 4" shares more than 90 percent of the market, whereas in the US - 78 percent. Such concentration may cause systemic risk and other serious problems. Audit supply shortage to capital markets is highly discussed and analysed problem in the world's largest capital markets. This problem is not only the case of academic research, but solutions and remedies are also prepared by authorities worldwide. Thus, this topic is extremely relevant and should be widely discussed in Lithuania's academic literature as well. This article consists of theoretical and practical analysis of concentration in audit market. The theoretical part of the work defines the concept of concentration (oligopoly), it's evolution and concentration in listed companies audit market. In practical part of the article concentration in Lithuania's audit market is analysed as well as solutions to this oligopolical market. The study was based on such methods as systematic academic and European authorities' legal literature analysis, graphical analysis. One of the conclusion that was made is that in Lithuania's audit market dominates "The big 4" - about 61 percent of audit companies‘ revenue is made by "The big 4" and it's market share leader is Ernst & Young Baltic. [From the publication]

ISSN:
2424-5798
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83516
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 45    Downloads: 9
Export: