Modelling of auditing business oligopoly factors

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modelling of auditing business oligopoly factors
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 86-93
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama audito rinkos oligopolija. Ankstesni bei statistiniai tyrimai leidžia daryti išvadą, kad daug rinkų Lietuvoje turi mažai lygių dalyvių ir gali būti apibūdintos kaip oligopolinės veiklos sritys ir rinkos. Tai galima taikyti telekomunikacijos paslaugoms, farmacijos verslui, kurui, viešiesiems pirkimams ir viešajam administravimui. Matematiškai oligopolija dažniausiai apibūdinama kaip taip vadinama keturių firmų koncentracijos norma. Jei keturios didžiausios kompanijos kontroliuoja daugiau kaip 40 proc. produkcijos ekonomikos sektoriuje, yra laikoma, kad tame sektoriuje egzistuoja oligopolija. Straipsnyje analizuojama hipotezė: Ho - esama audito rinkos struktūra gali sudaryti sisteminę verslo riziką ir alternatyva H1: (1) Ar esama audito rinkos struktūra gali sudaryti sisteminę verslo riziką? (2) Kaip padidinti audito rinkos dinamizmą ir užtikrinti sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms aktyviau dalyvauti didelių įmonių audito rinkos segmente? (3) Kaip spręsti garbingos konkurencijos problemą, susijusią su oligopolija? (4) Kokios aplinkybės sąlygotų radikalų tendencijų pasikeitimą? Buvo atlikta kokybinė ir kiekybinė oligopolinių faktorių audito rinkoje analizė. Remiantis analize, buvo sukurtas verslo rizikos modelis. Pritaikius verslo rizikos modelį oligopolijos valdymui, „sisteminės audito įmonės“ būtų apribotos visoje audito rinkoje, ir mažos ir vidutinės įmonės galėtų veikti garbingos konkurencijos sąlygomis. Rezultatai: suformuluotos žymios egzogeninės ir endogeninės oligopolijos sisteminės verslo rizikos.Reikšminiai žodžiai: Oligopolija; Konkurencija; Verslo rizikos sistemingas auditas; Nesistemingas verso auditas; Oligopoly; Competition; Systematic audit business risks; Unsystematic audit enterprise.

ENThe article analyses relevant manifestations of the audit market oligopoly. Previous as well as statistical research allows making conclusion that a lot of markets in Lithuania have very little equal participants and can be described as the areas and markets of oligopolic activities. These include telecommunication service, pharmaceutical trade, fuel, public purchase, and public administration. Mathematically oligopoly is most often defined using so called the ration of four enterprise concentration. If four biggest enterprises control more than 40 percent of production in the economy sector it is considered that the oligopoly exists in the sector. The paper analyses the following questions to acknowledge hypotheses: Ho – the current structure of audit market could pose a systematic business risk and alternative H1: (1) Can the current structure of the audit market pose a systematic business risk? (2) How to increase the dynamism of the audit market and to provide conditions for the small and medium enterprises to be more actively involved in the audit market segment of big enterprises? (3) How should the fair competition related oligopoly problem be solved? (4) What circumstances would allow the radical change of tendencies? The qualitative and quantitative analysis of oligopolic factors in the audit market has been performed. On the basis of the analysis the business risk model has been made. After applying business risk model to the management of oligopoly, „systematic audit enterprises“ would be limited in the entire audit market, and small and medium enterprises could act in the conditions of fair competition. Results: formulated significant exogenic and endogenic systematic business risks of oligopoly. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31124
Updated:
2018-12-17 13:02:06
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: