Lyderio savybių ir vadovavimo stiliaus priklausomybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyderio savybių ir vadovavimo stiliaus priklausomybė
Alternative Title:
Interrelation of leadership and management stale
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTLyderystė šiandien suprantama ne tik kaip žmogaus, bet ir kaip organizacijos ar kolektyvo gebėjimas, kurį konkurencinėje kovoje kaip siekinį išsikelia institucija. Todėl institucijai svarbu ne tik suformuluoti viziją, misiją, sukurti strategiją, išsikelti tikslus ir uždavinius jai įgyvendinti, bet ir valdyti turimus išteklius (tiek žmones, tiek laiką ir medžiagas), kontroliuoti šį procesą, tinkamai organizuoti darbą. Dažnai šiame procese konkurencinį pranašumą lemia vadovo gebėjimas sutelkti kolektyvą iššūkiams įveikti, valdyti procesus, vadovauti institucijai. Šio straipsnio tikslas - remiantis anketinės apklausos rezultatais atskleisti, kaip lyderio savybės veikia jo vadovavimo stilių. Straipsnyje analizuojama lyderystės ir vadovavimo stilių sąvokos, jų vartojimas šiuolaikiniame pasaulyje. Empirinio tyrimo duomenys atskleidė, kokiomis savybėmis pasižymi darbuotojai, kolegų įvardijami kaip lyderiai, ir kokią įtaką tos savybės daro jų vadovavimo stiliui. Tyrimas parodė, kad lyderystės sąvoka šiuolaikiniame pasaulyje dar nėra nusistovėjusi, ji suvokiama ir kaip asmens, ir kaip organizacijos kompetencijos dalis. Kauno kolegijos padalinių vadovams būdingos tokios asmeninės savybės: rodo asmeninį pavyzdį, koordinuoja grupės narių veiksmus, kelia aiškius tikslus komandai, yra doras, emociškai stabilus, atkaklus, objektyvus. Darbuotojai savo padalinio vadovo vadovavimo stiliuje įžvelgia tiek demokratinį, tiek autoritarinį vadovavimą, tačiau absoliuti dauguma laiko jį demokratiniu. Tyrimo duomenys neparodė vadovo savybių ir vadovavimo stiliaus priklausomybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyderio savybės; Lyderis; Lyderystė; Vadovavimo stilius; Features of leader; Leader; Leadership; Leadership style.

ENNowadays leadership is understood as ability of both person and organization or team, and it is set as an objective in the competition by the company. Therefore it is important for a company not only to create vision, mission, to develop strategy, to set objectives and tasks for their implementation, but also to manage available resources (people as well as time and materials), to control the process and to organize work properly. Often the competitive advantage in this process is determined by the leader‘s ability to concentrate the team in order to overcome the challenges, to control processes, to supervise the company. The research revealed that the concept of Leadership in modern world is not yet established, it is perceived as a part of person‘s or organization‘s competence. The most characteristic personal features of Kaunas College managers are: showing a personal example, coordinating the actions of group members, setting clear team goals, integrity, emotional stability, persistence, objectivity. The heads of departments act under both democratic and authoritarian leadership style, but an absolute majority assigns a democratic management type. The research data did not reveal the interrelation of leadership characteristics and management style. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82771
Updated:
2020-07-09 21:16:02
Metrics:
Views: 105    Downloads: 28
Export: