Vadovų lyderystės raiška statutinėse organizacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovų lyderystės raiška statutinėse organizacijose
Alternative Title:
Expression of managers leadership in the statutory organizations
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 6-13
Keywords:
LT
Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėmis organizacijų veiklos sąlygomis vienas svarbiausių efektyvumo didinimo veiksnių yra vadovo – lyderio gebėjimas priimti organizacijos gerovei naudingus sprendimus. Tai reiškia, kad reikalingas ne tik tarpusavio pasitikėjimas ir palaikymas priimant sprendimus, bet ir vadovo, kaip lyderio, savybių raiška, vadovo – lyderio kompetencija bei gebėjimas naudoti šiuolaikinius vadybos metodus organizacijos veiklai tobulinti. Šiuolaikinė policijos organizacija patiria ryškius pokyčius – policijos įstaigų lyderiai turi pereiti nuo komandinės ir kontrole paremtos vadovavimo kultūros prie modernesnio policijos administravimo. Tam, kad policijos organizacijos taptų modernesnės ir patenkintų visuomenės poreikius, reikalingi naujo tipo lyderiai. Policijoje, kaip ir kitose organizacijose, iš lyderių tikimasi, kad jie sugebės perteikti savo viziją pavaldiniams, įkvėps juos efektyviai dirbti siekiant organizacijos tikslų. Ar turi Lietuvos policijos įstaigų vadovai lyderystei reikalingų savybių ir įgūdžių? Šis klausimas suponavo tyrimo tikslą – ištirti vadovo lyderystės reiškinį policijos organizacijose. Tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai: pateikti pagrindinius vadovavimo ir lyderystės principus, identifikuoti svarbiausius vadovų esamus ir trūkstamus lyderio bruožus, atlikti vadovų ir darbuotojų nuomonės lyderio raiškos aspektu lyginamąją analizę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyderio bruožai; Lyderystė; Policijos organizacijos; Leadership; Leadership characteristics; Police organizations.

ENUnder the today’s organization operating conditions, one of the most important factors is the manager’s – leader’s ability to make some good decisions that will benefit the organization. This means that not only the mutual trust and support in decision making is needed, but also the manager’s, as a leader, characteristics expression, manager-leader expertise and ability to use modern management methods to improve organization performance are needed. Modern police organization is in substantial changes - police organization leaders must move from a management culture based on a command and control to more modern police administration. In order to that the police organization would become more modern and meet the needs of the society, leaders of the new type are needed. In the police, like in other organizations, the leaders are expected to inspire their subordinates to work effectively in achieving organizational goals. This problem implied the objective of this study – to investigate the phenomenon of leadership in the police organization. In order to achieve this objective the following tasks are included: to provide basic management and leadership principles, to identify the most important existing and missing leader characteristics of the managers, to carry out the comparative analysis of management and staff opinion with respect to the leader’s expression. The object of the study is the management leadership expression in the police organizations. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67436
Updated:
2018-12-16 23:57:47
Metrics:
Views: 67    Downloads: 22
Export: