Fourth-formers' achievements in the native language (Lithuanian)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fourth-formers' achievements in the native language (Lithuanian)
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 15-19
Keywords:
LT
Gimtoji kalba / Native language; Mokiniai /School students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje „IV klasės mokinių gimtosios kalbos (lietuvių) pasiekimai“ aptariama 2003 metų Lietuvos nacionalinio pasiekimų tyrimo IV klasės moksleivių gimtosios kalbos (lietuvių) pasiekimai, jiems įtaką darantys veiksniai. 2003 metų nacionalinis IV klasės moksleivių pasiekimų tyrimas labai platus, gauta daug duomenų, tačiau šiame straipsnyje aptariami tik kai kurie rezultatai bei jiems reikšmingi veiksniai. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo viena iš Lietuvos švietimo politikos nuostatų yra ta, kad pradinių klasių moksleiviai visus mokomuosius dalykus mokosi gimtąja kalba. Taip įtvirtinami tautiškumo, pilietiškumo, asmens vertybių nuostatų pagrindai. Šiandieną gimtosios kalbos ugdymas yra viena iš prioritetinių švietimo sričių. Bendrieji tyrimo rezultatai parodė, jog daugumos IV klasės mokinių pasiekimai tenkina nacionalinius lietuvių kalbos Išsilavinimo standartų reikalavimus. Rasti tiesiogiai pasakytą informaciją, daryti išvadas geba dauguma tiriamųjų, sunkiau sekasi interpretuoti, vertinti. Skaitant tekstus vertėtų daugiau dėmesio skirti jų analizei. Rašymo tyrimo rezultatai rodo, jog lengviausiai įveikiama buvo formalaus rašymo užduotis. Pedagogams rekomenduojama daugiau dėmesio skirti kūrybinėms užduotims. Vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis ir Išsilavinimo standartais, mokytojai turėtų nustatyti savo klasės ugdytinių lietuvių kalbos pasiekimus, sekti ugdymo efektyvumą ugdomajame procese taikant formuojantįjį vertinimą. Derėtų ugdyti mokytojų gebėjimus tikslingai atrinkti mokymo turinį, išsilavinimo standartų reikalavimus sieti su mokinių ugdymo(si) rezultatais. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Ketvirtosios klasės mokiniai; Gimtoji kalba; Pasiekimai; The fourth-formers; The native language; Achievements.

ENThe article “Fourth-formers achievements in the native language (Lithuanian)” discusses achievements in Lithuanian as a native language, which are the product of the 2003 national research and factors that have an impact on them. During the investigation extensive data were collected but the article restricts itself to the analysis of some results and factors that influence them. After the re-establishment of independence one of the principles of the educational policy is that primary school pupils should learn all subjects in their native language. In this way the foundations of nationality, citizenship and personal values are established. Today developing the native language is one of the priority spheres of education. General results of the research showed that the achievements of the majority of the fourth-formers met the requirements laid down in the national Educational Standards. The majority of the pupils under investigation could find information that is provided directly and are able to draw conclusions, however, it was more difficult for them to interpret and evaluate it. When reading text more attention should be paid to their analysis. The results of the research into writing showed that pupils found the task of formal writing the easiest. Teachers are recommended to pay more attention to creative tasks. Following the Curriculum Guidelines and the Educational Standards teachers should assess achievements of their pupils in the Lithuanian language and follow the efficiency in the educational process. Teachers should develop their ability to adequately select the educational contents and to relate the requirements to pupils’ performance results.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8229
Updated:
2023-10-24 17:23:44
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: