Ketvirtokui sudaryta galimybė rinktis temą - sėkmingo teksto kūrimo prielaida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketvirtokui sudaryta galimybė rinktis temą - sėkmingo teksto kūrimo prielaida
Alternative Title:
Possibility for a fourth former to choose theme as an assumption for a successful text creation
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pasirinkimo galimybė; Rezultatai; Teksto kūrimas; Temos pasirinkimo galimybė; Possibility to choose; Results; Text creation.
Keywords:
LT
Pasirinkimo galimybė; Rezultatai; Teksto kūrimas; Temos pasirinkimo galimybė.
EN
Possibility to choose; Results; Text creation.
Summary / Abstract:

LTŠiandien ugdymo centre yra vaikas, kuris vertinamas kaip unikalus asmuo. Akcentuojama visapusiška jo galių plėtotė, skatinama įvairialypė veikla. Pabrėžiamas lankstus žinių, gebėjimų ir įgūdžių taikymas praktikoje, gebėjimas kritiškai mąstyti, savarankiškai veikti. Šiuos išvardytus gebėjimus galima ugdyti rašant kūrybinius darbus. Kurdami tekstą mokiniai turi galimybių savarankiškai veikti, ieškoti, tyrinėti, daryti išvadas. Straipsnio tyrimo tikslas: ištirti ir įvertinti IV klasės mokinių teksto kūrimo pasiekimus. Ketvirtokų teksto kūrimo darbai buvo vertinami atsižvelgiant į šiuos vertinimo kriterijus: temos atskleidimą, teksto struktūrą, nuoseklumą, redagavimą, formalųjį raštingumą. Pasakojimo pasirinkta tema užduoties rezultatai rodo, kad mokiniai gebėjo parašyti tinkamą rašinio pavadinimą, kuris atitiktų temą. Sunkiau sekėsi atskleisti temą, tinkamai pasirinkti ir išplėtoti teiginius. Tinkamai pasirinko ir išplėtojo penkis ir daugiau teiginių 26 proc. tiriamųjų, tris-keturis – 36 proc. tiriamųjų, vieną-du teiginius – 30 proc. tiriamųjų, temos neatskleidė 7 proc. tiriamųjų. Pasakojimo pasirinkta tema kūrimo užduotimi taip pat siekta išsiaiškinti, ar mokiniai moka rašyti nuosekliai. Penktadalis tiriamųjų laikėsi teksto kūrimo reikalavimų (nuosekliai dėstė mintis, tekstas vientisas). Daugiau nei penktadalis tiriamųjų mintis dėstė nenuosekliai, nesugebėjo sklandžiai pasakoti. Analizuojant mokinių kūrybinius darbus (pasakojimus pasirinkta tema), įvertintas IV klasės mokinių formalusis raštingumas.

ENToday’s education is focused in a child as a unique person. The emphasis is on developing child’s versatile capabilities and encouraging miscellaneous activities, on the flexible application of knowledge, abilities and skills in practice, ability to think critically and act independently. The abilities listed above can be developed by writing creative works. When creating a text, students are able to act independently, to search, research, make conclusions. The study was aimed at examining and evaluating achievements of fourth-graders in the text creation. The text creation works of fourth-graders were assessed in view of the following criteria: subject development, text structure, consistency, editing, and formal literacy. The results of narrating on a chosen subject demonstrate that students were able to come up with a proper title matching the subject of their writing. The development of the subject and selection and development of statements was a harder task. Five or more statements were properly selected and developed by 26% of respondents, three or four statements by 36% of respondents, one or two statements by 30% of respondents; 7% of respondents were not able to develop a subject. A task of narrating on a chosen subject was also aimed at finding out if the students were able to write consistently. One fifth of the respondents were observing requirements for text creation (consistent narrative of their thoughts, unbroken text). More than one fifth of the respondents were not able to narrate their thoughts consistently and fluently. The analysis of the creative works (narratives on a chosen subject) of students helped in assessment of formal literacy of fourth-graders.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40248
Updated:
2017-01-28 09:13:41
Metrics:
Views: 16
Export: