Diagnostics of single cases of harassment and bullying in relationships between students of higher education institutions: intervention measures for the timely identification of the phenomena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Diagnostics of single cases of harassment and bullying in relationships between students of higher education institutions: intervention measures for the timely identification of the phenomena
Alternative Title:
Pavienių priekabių ir patyčių aukštųjų mokyklų studentų santykiuose atvejų diagnostika: intervencinės priemonės, skirtos identifikuoti savalaikius reiškinius
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2017, vol. 16, no. 3 (42), p. 240-257
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Patyčios / Bullying; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimo rezultatai yra Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuoto projekto dalis. Projektas buvo įgyvendintas pagal vieną iš Jaunimo iniciatyvų konkursui skelbiamų temų „Mokymosi ir psichologinė aplinka aukštojoje mokykloje“. Straipsnyje detalizuojami tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos aukštojo mokslo institucijos vis dar nėra pasirengusios spręsti patyčias. Pavienius priekabių atvejus ir patyčias patyrę studentai su tomis pačiomis problemomis susidūrė ir mokykloje. Aukos nėra įgijusios pakankamos socialinės kompetencijos, kuri leistų veiksmingai spręsti susiklosčiusią situaciją. Atlikus studentų apklausą nustatyta, kad pavieniai priekabių atvejai ir patyčios Lietuvos aukštojo mokslo institucijose yra sisteminė problema. Viena vertus, tą lemia neišspręsti bendrojo lavinimo sistemos klausimai, antra vertus, tyrimo rezultatai rodo, kad aukštojo mokslo institucijos nėra pasirengusios spręsti patyčias prevencijos ir intervencijos priemonėmis. Nustatyta, kad dauguma pavienes priekabes ir patyčias patyrusių studentų su tuo taip pat susidūrė ir mokykloje. Tai rodo nespręstos problemos tęstinumą ir „persikėlimą“ iš vienos institucijos į kitą. Patyčių iniciatoriai įstoja į aukštąsias mokyklas, o aukos nėra įgijusios pakankamos socialinės kompetencijos, kuri leistų veiksmingai išspręsti problemą. Tačiau tai yra tik viena pusė. Patyčių raišką aukštosiose mokyklose palaiko diskriminuojančio dėstytojų požiūrio į studentus aspektai, paremti stereotipais, taip pat menkas bendramokslių sąmoningumas, problemos neigimas. Todėl paramos nesulaukiančios patyčių aukos atsakymais perteikia savo bejėgiškumą ir juntamą puolimo neišvengiamumą, akcentuoja nepalankią aplinką. Tyrimas parodė, kad aukštojo mokslo institucijos nėra pasirengusios tinkamai valdyti priešiškus studentų tarpusavio santykius.Tai rodo tiesioginių administracijos kontaktų su studentais, trūkumas, tarpasmeninių santykių stebėsenos ir negatyvių aspektų įvertinimo nepakankamumas, nepakankama parama pavienių priekabių ir patyčių aukoms studentų grupėse, neišnaudotos studentų savivaldos galimybės, mokymų bei specialistų trūkumas, aktyvių (intervencinių) priemonių, įtraukiant viešumą ir sankcijas terorizuojantiems asmenims, stoka. Visa tai leidžia situaciją įvardyti kaip prastai valdomą, grėsmingą ir progresuojančią. Įvertinus tyrimo rezultatus, siekiant laiku identifikuoti pavienius priekabių ir patyčių atvejus, organizuoti nusiskundimų priėmimo ir nagrinėjimo sistemą, derėtų parengti reglamentus, paskirti atsakingus asmenis iš studentų ir įstaigų administracijos atstovų, numatyti jų kompetencijų tobulinimą mokymo įstaigos lėšomis, įvertinti projektinės paramos galimybes.Pagrindiniai rekomendacijų įgyvendinimo žingsniai: parengti ir patvirtinti studentų nusiskundimų tarpusavio santykių kokybe priėmimo, nagrinėjimo ir sprendimų skelbimo (supažindinimo) tvarką, supažindinant studentus (periodiškai) ir administraciją; įvertinus studentų pasitikėjimą grupių lyderiais, paskirti studentų savivaldos ir administracijos atstovus į nusiskundimų priėmimo grupę, kuri teiktų rekomendacijas institucijos vadovybei priimant sprendimus; sukūrus nusiskundimų tarpasmeniniais santykiais priėmimo grupę, rengti periodinius jos atstovų mokymus; parengus ir patvirtinus etiškų tarpusavio santykių normų reglamentą, numatyti studentų atsakomybę už negatyvius veiksmus; sudaryti galimybę studentams plėtoti asmenines kompetencijas tarpasmeninių santykių ir konfliktų valdymo klausimais, nepriklausomai nuo pasirinktų studijų programų; organizuoti institucinę paramą aukoms pasitelkiant organizacijos ir / arba išorinius specialistus; gerinti institucijų vidinę komunikaciją, demonstruojant organizacijos netoleravimą pavienėms priekabėms ir patyčioms. Rekomendacijose numatytais veiksmais stiprinama studentų savivalda ir lydcriavimo įgūdžiai, kurie bus pritaikyti darbinėse organizacijose. Taip pat gerinamas studentų bendradarbiavimas ir sąveika su aukštojo mokslo institucijos administracija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo institucijos; Intervencija; Patyčios; Patyčios, studentai; Pavieniai priekabių atvejai; Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Studentai; Bullying, students; Eastern Europe; Higher education institutions; Intervention; Lithuania; Single cases of harassment.

ENResearch results presented in this article are a part of the project financed by the Lithuanian Ministry of Education and Science. The project is implemented in accordance with one of the topics announced for the youth initiatives contest “Learning and psychological environment in higher education institution”. During the project, it is intended to carry out the research, diagnosing single cases of harassment and bullying in the relationships of students of Lithuanian higher education institutions and proposing intervention measures for the timely identification of phenomena. The research results detailed in the article show that Lithuanian higher education institutions are still not ready to tackle bullying. Students who experience single cases of harassment and bullying have faced the same problems at school, and victims have not acquired sufficient social competence allowing efficient tackling of the existing situation. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82203
Updated:
2020-04-24 06:55:21
Metrics:
Views: 16
Export: