"Sūduvių knygelės" etnomitologinė faktografija : jtv. "Pockols" funkciniai alternantai (mitonimų v. dial. [RPr.] Aitwars, lie. áitvaras formalioji ir etimologinė analizė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Sūduvių knygelės" etnomitologinė faktografija : jtv. "Pockols" funkciniai alternantai (mitonimų v. dial. [RPr.] Aitwars, lie. áitvaras formalioji ir etimologinė analizė)
Alternative Title:
Factographic motiffs of the "Yatvigian book": mythonimic alternants of Yatv. Pockols (derivational and etymological analysis of the mythonyms G. dial. [EastPruss.] Aitwars, Lith. áitvaras)
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbotyra; Prūsų kalba; Germanizmai; Mitologemos; Mitonimai; Semantika; Etimologija; Aitvaras; Linguistics; Lithuanian Language; Prussian language; Germanisms; Mythologems; Mythonyms; Semantics; Etymology; Aitvaras (wealth carrying spirits).
Keywords:
LT
Aitvaras; Germanizmai; Kalbotyra / Linguistics; Mitologija / Mythology; Prūsų kalba / Prussian language; Semantika / Semantics; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
EN
Aitvaras (wealth carrying spirits); Germanisms; Linguistics; Semantics.
Summary / Abstract:

LTVerifikuojant vakarų baltų mitonimo jtv. Pockols A(p) 'skraidančios dvasios arba velniai resp. die fliegende geister oder Teuffel' (apie grafines jo raiškos formas žr. Mannhardt 1936: 246; Kregždys 2012: 358-359), pirmą kartą paminėto "Sūduvių knygelėje", autentiškumo faktorių (plg. akivaizdžią jtv. Peckols 'pragaro ir tamsos dievas' A[p] <-» jtv. Pockols 'velniai' A[p] fiktyvaus dubliavimo resp. partityvinių homofonų vartosenos refleksiją, dėl šio rašytinio šaltinio kvaziteonimų konsekventualiosios sekos sąrašo, sudaryto pagal gematrijos numerologinę demonologinės savasties sistemą, suponuotą krikščioniškosios scholastikos [plačiau žr. Kregždys 2018: 64-65]), susidurta su panašios funkcinės konotacijos mitologemų v. dial. (RPr.) Aitwars 'velnias, skraidantis ugnies drakonas' (PrWb 1:144; Fr 1:19) ir lie. áitvaras 't. p.' (LKZe) kilmės ir semantinės raidos analizės stoka. Dėl ligšiolinės dominuojančios v. dial. (RPr.) Aitwars / lie. áitvaras etimologinės apibrėžties (resp. kompozito lie. *eit[i]varas *'vaikštikas ir varovas' -» 'aitvaras, velnias' [Kazlauskas 1968:150]) ir šiam mitonimui priskiriamų pirminio designato funkcijų (žr. 15, 29, 30 išn.) kontradikcijos bei visiškai neaiškaus jo etnomitologinio statuso, pozityvus mitologemos jtv. Pockols tyrimas yra itin komplikuotas. Remiantis retrogradinės semantinės fonomorfologinės analizės metodika, t. y. nesant aiškiam mitonimo v. dial. (RPr.) Aitwars / lie. áitvaras darybos pamatui resp. jo santykiui su lingvistinės aplinkos, kurioje leksemos vartosena yra fiksuojama, sisteminiais prasminiais vienetais, stengiamasi jo kilmės pagrindimo argumentų ieškoti, detalizuojant faktines, virtualias ir potencialias mitinio objekto funkcijas, hierofaniją, lokalizaciją ir pan. [Iš leidinio]

ENProblems of the etymological and mythological analysis of the Yatv. Pockols A 'flying spirits or demons resp. die fliegende geister oder Teuffel' found in the "Yatvigian book" for the first time are related to Lithuanian mythonym áitvaras 'a puck, i.e. the fiery flying dragon (a household spirit etc.) who brings grain as well as money coming to the house down the chimney-pot' which origin till now remained unknown. To summarize the outcomes of the research into the mythonyms of the East Prussian Aitwars and Lithuanian áitvaras, the following conclusions are proposed: 1. Lith. áit(i)varas / é'itvaras 'a puck, i.e. the fiery flying dragon (a household spirit etc.) who brings grain as well as money coming to the house down the chimney-pot' (<- MHG / EHG Eit [Ait-, Eit- / Ayte-] 'fire; charcoal-burner' + MHG war / EHG War 'spirit') presupposes reconstruction of the German tatpurusa type composite *Eitwar / *Aitwar with the protosememe *'creature of fire / the spirit located in a charcoal-burner'. 2. Beside the primary lexemes with the meaning 'puck' (resp. áit[i]varas, éitvaras, atvars, áit[v]oras, aititvaras, áitivieras, áic[i]varas, áicivieras, áičvaras, éi[ei]tvaras, Eitwarius, etwaras, éičvaras), also forms made by contamination (resp. ai[ei]čiùkas, eidùkas, naktivóras) and associative semantic alternations (resp. gausinas, kaűkas, laimykas, naktìnis, pūkis, rypsūnas; skalsinas, skalsiñinkas [-inykas]; špirùks, šiperk, spirùk[a]s; švitẽlis: vélnias, vélinas; žaltvikša, žaltviska) are used in Lithuanian literary language and its dialects.3. G. dial. (EastPruss.) Aitwars 'the fiery flying dragon, devil' reflects inherited compound G. *Eitwar / *Aitwar, used beside the authentic form G. Feuerdrache 'ditto'. 4. Pol. dial, atwor 'spirit, mystery being who brings money' is a Germanism, but not a Lithuanianism, originated from G. dial. (EastPruss.) *Atwar *'creature of fire / devil'.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82004
Updated:
2022-01-18 18:37:13
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: