Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiai intermedialumo aspektu: poezijos ir dailės dialogo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiai intermedialumo aspektu: poezijos ir dailės dialogo atvejis
Alternative Title:
Aspects of intermediality in the poems of Alfonsas Nyka-Niliūnas: a case of a dialogue between poetry and art
In the Journal:
Respectus philologicus. 2019, Nr. 35 (40), p. 145-158
Keywords:
LT
Alfonsas Nyka-Niliūnas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami penki Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiai, kuriuose itin ryškus poezijos ir dailės dialogas. Pasirinkta taikyti intermedialiąją analizę, kuri suteikia analitinius įrankius, padedančius tirti šio dialogo parametrus. Svarbi ekfrazės sąvoka, numatanti medijos keitimo gestą – vizualaus kūrinio įžodinimą. Remiamasi Lauros M. Sager Eidt ekfrazių tipologija, leidžiančia matyti, kad analizuotuose A. Nykos-Niliūno eilėraščiuose dominuoja draminė ekfrazė, kurios pagrindinis bruožas – intensyvi autorefleksija. Straipsnyje gilinamasi į intermedialaus dialogo specifiką: tiriama, kaip šis dialogas yra įreikšminamas ir kokį prasmės priaugį numato. Analizuojama, kaip dailės intertekstai eilėraščiuose steigia naujas prasmes, aptariamas kalbinio vizualumo aspektas. Pamatyta, kad intermediali skaitymo strategija dažniausiai formuojama eilėraščių pavadinimuose, kurie įveda į dialogo su vizualiąja medija situaciją. Dailės citatos analizuotuose tekstuose atlieka skirtingas funkcijas – aktyvuoja reprezentacijos problemiškumo ir recepcijos variantiškumo temas, padeda kurti įtampą tarp vizualumo ir akustikos, stiprina egzistencinės filosofijos idėjas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alfonsas Nyka-Niliūnas; Intermedialumas; Dailės citatos; Ekfrazė; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Intermediality; Art quotations; Ekphrasis.

ENThe article analyses a dialogue of poetry with art in five Alfonsas Nyka-Niliūnas’ poems. It has been selected to apply an intermedial analysis, which provides analytical tools assisting in studying the parameters of a dialogue with art. The most important thing is the conception of ekphrasis predicting the gesture of media change – expressing visual work in words. It has been based on the typology of Laura M. Sager Eidt’s ekphrases, which allows seeing that the studied poems of Nyka-Niliūnas are dominated by a dramatic ekphrasis, the essential feature of which is an intensive autoreflection. The article studies in deep the particularity of an intermedial dialogue: it is considered on which basis the poetry of Nyka-Niliūnas is associated with artworks, how this dialogue is given prominence and what meaning growth is seen. It is analysed how art intertexts in the poems establish new meanings, and the aspect of linguistic visualisation is discussed. It has been seen that the strategy of intermedial reading is mostly formed in the titles of poems, which are introduced to the dialogue with the situation of visual media. The art quotations in the analysed texts perform different functions – activate the subjects of representation problems and representation variability, help in creating tension between visualisation and acoustics and strengthen the ideas of philosophy of existence. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.10
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
  • Alfonsas Nyka-Niliūnas : laikas ir trukmė / Rita Tūtlytė. Alfonsas Nyka-Niliūnas : poetas ir jo pasaulis : kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga / sudarytojai ir redaktoriai: Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 79-99.
  • Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščio palimpsestas / Giedrė Šmitienė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. 2005, t. 19, kn. 1, p. 539-548.
  • Arkadiški peizažai Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje / Gintarė Bernotienė. Alfonsas Nyka-Niliūnas : poetas ir jo pasaulis : kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga / sudarytojai ir redaktoriai: Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 47-60.
  • Kalbėti kūnu : fenomenologinė Alfonso Nykos-Nyliūno kūrybos studija / Giedrė Šmitienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 295 p.
  • Kelionės į Kiterą pėdsakais / Kęstutis Nastopka. Alfonsas Nyka-Niliūnas : poetas ir jo pasaulis : kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga / sudarytojai ir redaktoriai: Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 11-23.
  • Psalmyno pasaulis Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiuose (žiemos teopoetika) / Dalia Jakaitė. Alfonsas Nyka-Niliūnas : poetas ir jo pasaulis : kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga / sudarytojai ir redaktoriai: Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 173-194.
  • Regimybės atspindžiai : vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje / Manfredas Žvirgždas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 307 p.
  • Tarp Arkadijos ir Inferno : tremtis Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje / Laurynas Katkus. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. 211 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81376
Updated:
2020-01-06 09:27:30
Metrics:
Views: 73    Downloads: 18
Export: