Regimybės atspindžiai : vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regimybės atspindžiai: vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje
Alternative Title:
Reflections of simulacrum: poetics of visuality in the oeuvre Alfonsas Nyka-Niliūnas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
307 p
Series:
Ars critica : AC
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas: Regėjimas ir regimybė vizualumo epochoje; „Mąstymo vaizdais“ pabaiga ir „vaizduotės ekologijos“ poreikis; Vizualumas ir metaforizacija; Vizualumo problematika, žvilgsnio retorika Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje ir dienoraštyje; Tarp gamtovaizdžio ir kultūrvaizdžio: poetinė regimybė kritikos akiratyje — Paros ciklas. Saulės, mėnulio ir dangaus skliauto figūros — Priešaušris, rytas — Nuo vidudienio iki saulėlydžio — Nakties semantikos spektras — Mėnulis ir žvaigždės — Saulės spindėjimas — Dangaus semantika — Dangaus griuvėsiai eilėraštyje „Mirusieji angelai“ — Metaforiškos šviesos ir tamsos figūros — Degantis sodas. Medžio ir kūno paralelės — Nuvargusi šviesa - vizualinių metaforų semantinis laukas — Gęstantis žiburys — Nuvargusios ir varginančios šviesos bei prietemos metaforos — Motina - gęstančios šviesos metafora — Stebintis ir stebimas subjektas šviesos ir tamsos ekrane — Spindintis kūnas tarp erotikos ir metafizikos — Veido atpažinimas — Akių semantika: įvairiopos žvilgsnio trajektorijos — Nuo kūno atskirta akis — Mėlynų akių žvilgsnis į dangų ir požemius — Akis ir vanduo — Prisiminimų projekcijos subjektyvios atminties paviršiuose — Sinestezija ir anestezija: žvilgsnio, lytėjimo ir balso sandūros ir išsiskyrimai — Aklumas ir vidinio žvilgsnio galimybė — Šešėlis - regimojo kūno antrininkas — Atspindintys ir šviesą praleidžiantys paviršiai: veidrodis ir langas — Atspindžiai ir simuliakrai — Veidrodinių atspindžių variacijos — Į kambarį įeinantis veidrodis — Ledo ir kristalo skaidrumas kaip šviesos efektas — Lango figūros vizualiniai aspektai — Dailės figūrų transformacijos: antrinis poezijos vizualumas — Dailės ir poezijos ryšių paieškos — Beprotybės saulė ir tamsa Čiurlionio ir Goya’os poetinėse interpretacijose —Poetinės paveikslų parafrazės ir dailės kūrinių citatos rinkinyje Orfėjaus medis — Meninių asociacijų sklaida Balandžio vigilijos utopinėse vizijose — „Išsivadavimo naktis“: dailės ir poezijos susitikimas — Išvados — Reflections of simulacrum: poetics of visuality in the oeuvre of Alfonsas Nyka-Niliūnas. Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Alfonsas Nyka-Niliūnas; Dailė / Art; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Poezija / Poetry; Semiotika / Semiotics.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, skirtoje A. Nykos-Niliūno kūrybai, akcentuojama juslinė (vizualinė) pagavos konkretybė, gvildenama A.Nykos-Niliūno poezijos erdvės ir laiko raiška, aiškinama poetinių figūrų genezė, jų kaita A. Nykos- Niliūno poezijos rinkiniuose. Pateikiamas A. Nykos-Niliūno pasirenkamų figūrų literatūrinės tradicijos kontekstas, aptariama poeto pasirenkamų figūrų spektro kaita įvairiuose eilėraščių rinkiniuose. Monografijoje taip pat analizuojamos A. Nykos-Niliūno dienoraščiuose pasitaikančios poeto kūrybos autoanalizės. Daroma išvada, kad A. Nykos – Niliūno kūryboje nagrinėtu aspektu atpažįstami klasikinio modernizmo estetikai ir XX amžiaus vidurio egzistencialistinei pasaulėžiūrai būdingi vizualumo poetikos bruožai: akiračio fragmentiškumas, subjekto siekis reikštis keliose erdvėlaikio dimensijose, nuolat pabrėžiamas kontrastas tarp regimybės ir tikrovės, susvetimėjimas tarp subjekto ir aplinkos, dažnos sinestezijos apraiškos, kai vizualinės pagavos raiška atrodo nepakankama ar slopinama. Nepasitenkinimą kasdienybe poezijoje, autoriaus nuomone, atskleidžia nuolatinė atminties vizualizacija ir išskirtinis dėmesys vaizduojamojo meno chromatiniams efektams.Reikšminiai žodžiai: Alfonsas Nyka-Niliūnas; Dailė; Figūra; Literatūra; Mitas; Poezija; Regėjimas; Semiotika; Vizualumas; Šviesa; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Art; Figure; Light; Lithuanian Literature; Myth; Poetry; Semiotics; Sign; Visual; Vizuality.

ENThe monograph on the works of A. Nyka-Niliūnas emphasises the sensual (visual) concreteness of understanding, analyses the expression of space and time in the poetry of Nyka-Niliūnas, explains the genesis of poetic figures and their change in the poet’s collections. The study presents the context of literary tradition of figures selected by Nyka-Niliūnas, discusses the change of the range of figures in various collections of poems. The monograph also analyses the self-analyses of the poet’s creation present in the diaries of Nyka-Niliūnas. The conclusion is drawn that the features of visual poetics typical of the aesthetics of classical modernism and the existential world-view of the mid-20th c. are recognised in the works of Nyka-Niliūnas: the fragmentary nature of the horizon, the subject’s wish to manifest in several dimensions of space and time, a continuously emphasised contrast between the simulacrum and reality, alienation of the subject and the environment, frequent manifestations of synaesthesia, when the expression of visual understanding seems insufficient or subdued. According to the author, dissatisfaction in everyday in poetry is revealed through a permanent visualisation of memory and exceptional attention to the chromatic effects of visual art.

ISBN:
9786094250132
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23208
Updated:
2020-12-17 21:22:11
Metrics:
Views: 71
Export: